Region Norrland kommer att bildas

2010-08-11 21:47

Kammarkollegiet har granskat och lämnat över sitt yttrande över de tre norra landstingens ansökan om att få bilda Region Norrland. Vi noterar med förvåning att kollegiet i sitt yttrande lyfter in ett kriterium om krav på enighet som inte finns i indelningslagen (1979:411), den lag som reglerar prövningen av vår ansökan om indelningsändring.

De tre landstingen som ansöker om indelningsändring är eniga men kollegiet anser trots detta inte att det finns tillräcklig enighet i de berörda länen för att nu bilda regionkommuner.

Det är ett politisk faktum att endast två kommuner aviserat att man vill byta landstingstillhörighet. Regeringen kan göra som i Västra Götaland där motsvarande ”oenighet” hanterades genom att man tillsatte en förhandlingsman, som tillsammans med partier, kommuner och landsting kom överens om gränsdragningen. Efter rådgivande folkomröstningar anslöt sig Habo och Mullsjö kommuner till Jönköpings län.

Vi stödjer dock kollegiets bedömning att ett helhetsperspektiv är nödvändigt för att finna en lösning som innebär en förbättring jämfört med dagens landstingsindelning.

Därför måste regeringen nu visa handlingskraft och regera och inte låta den minoritet som vill minst få bestämma.

För att öka tillväxten, göra oss rikare och säkra välfärden för medborgarna i hela Norrland vill vi påbörja regionbygget nu.

Vi inser samtidigt att yttrandet försvårar regeringens möjligheter att ge ett positivt besked på vår ansökan om att bilda en region redan i samband med kommande val.

På sikt kommer landstingen att ersättas av större och mer kraftfulla regionkommuner i hela landet. Det har regeringen klargjort, och om detta är alla partier i riksdagen eniga.

Vi inser dessutom att vi måste ta vår del av ansvaret, göra ett omtag, göra medborgarna mer delaktiga och samla alla goda krafter.

Från landstingets sida vill vi därför fortsätta vårt arbete tillsammans med andra regionbyggare, med sikte på att bilda Region Norrland senast den 1 januari 2015, förhoppningsvis som en del i en landsomfattande regionreform.  

Vi har ambitionen att arbeta närmare norrlänningarna själva, att göra oss starkare gentemot omvärlden och att använda våra gemensamma resurser ännu klokare än tidigare.

Vi kommer att kunna nyttja fördelarna i en stor organisation som kan fördela de samlade resurserna på ett effektivare sätt och därigenom också utveckla och behålla mindre vårdenheter, något som små och sårbara landsting var för sig i längden får svårt att göra.

Vi kommer inte ägna oss åt nollsummespel och lugga varandra flintskalliga inom regionen.  Vi ska istället tillsammans visa attraktiv styrka som främjar hållbar tillväxt och drar till sig företag .

Vi ska organisera verksamheten utifrån den verklighet som råder här i Norrland. Vår demokratiska organisation och våra välfärdstjänster ska utformas för att överbrygga gleshet och långa avstånd. En god tillgänglighet till sjukvård och annan service ska finnas inom hela regionen. Centrala funktioner och huvudkontor ska finnas på flera håll i Region Norrland. Tillväxtsarbetet måste ta hänsyn till inomregional balans och till de olika förutsättningar som finns i regiondelarna.

Kammarkollegiet anser att det finns risk att de demokratiska förutsättningarna försämras med större regioner. Vore sanningen så enkel skulle landstingen ha större demokratisk legitimitet än riksdag och regering.

Långt viktigare än storleken är vilka uppgifter man hanterar och hur man hanterar dem. Det är det politiska ledarskapet, politikens innehåll och hur den kommuniceras med omvärlden som avgör människors intresse och engagemang.

Det är viktigt att skapa en inomregional balans så att utbudspunkterna för välfärdsservice till medborgarna säkerställs. Under regionfullmäktige kan en rad nämnder och/ eller inomregionala organ inrättas i de olika geografiska delarna av regionen så att kontaktytorna ökas mellan väljarna och de valda på den regionala nivån. På så vis kan vi decentralisera och demokratisera och samtidigt öka den gemensamma slagkraften och hämta hem skalfördelarna.

Ewa Söderberg (s) landstingsråd
Hans Hedlund (c) vice ordförande i Norrstyrelsen


Tillbaka till toppen