Regional utveckling - Året som gått 2012

2013-01-08 12:46

Regional utveckling har en mångfacetterad verksamhet som omfattar bland annat kultur och länsbibliotek, miljö, trafik, tillväxt, utbildning och internationella frågor. 2012 har varit ett händelserikt år. Nedan följer några axplock från året som gått.

Januari

Västernorrlands kulturplan

Landstingets nyligen antagna Kulturplan 2012-2014 kopplat till den nationella kultursamverkansmodellen börjar gälla, med ökad samverkan och dialog med länets kommuner, kulturinstitutioner och civilsamhället. Läs mer om kulturplanen.

Projektstart Baltic Energy

För att klara framtidens energiförsörjning med minimerad belastning på miljön, gäller det att hitta svar på en hel del frågor som har koppling till hela vår samhällsstruktur. Det krävs bra samarbete mellan näringsliv, forskning och kommunala beslutsfattare, men också mellan producent, användare och återanvändare. Projektet är ett samarbete mellan Västernorrland i Sverige och Österbotten i Finland och målet är bland annat att öka intresset för energi- och klimatåtgärder. Läs mer om Baltic Energy.

Februari

Virtuellt projektkontor arrangerade stort seminarium

Den 8 februari arrangerades ett seminarium där omkring 70 politiker och tjänstemän från Västernorrland fick ta del av EU-kommissionens förslag om nästa programperiod. De fick regeringens första reaktion på förslaget och svar på hur regeringen tänkt sig driva förhandlingarna med de övriga medlemsstaterna och EU-kommissionen. Förutom representant från DG Regio bidrog departementsråd på Näringsdepartementet till diskussionerna tillsammans med de västernorrländska rapportörerna för Europaforum Norra Sverige. Från landstinget deltog sex politiker.

Mars

Taltidningen Västernorrland tar ny form

Den 5 mars 2012 lanserade Taltidningen Västernorrland en egen webbplats med samma namn. Länstaltidningen för synskadade och läshindrade har hittills bara kommit ut på cd till sina läsare. Från den 5 mars kan de som har en egen dator ladda ner taltidningen i sin helhet från webbplatsen. Den som har en smartphone kan också få taltidningen direkt till mobilen.

Byabussen vinnare i nationell kollektivtrafiktävling

Byabussen i Kölsillre utsågs den 27 mars till vinnare i den nationella tävlingen för Goda exempel inom kollektivtrafik. Byabussprojektet ägdes av Landstinget Västernorrland tillsammans med Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län samt Ånge kommun och finansieras av EU:s Norra periferiprogram.

April

Det politiska nätverket Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) i Sundsvall

Representanter från EU-kommissionen och Näringsdepartementet träffade politiker och tjänstemän från nätverket NSPA den 19 april i Sundsvall. Fokus för mötet var att diskutera prioriteringarna i EU;s nästa finansieringsperiod och vilka möjligheter det medför för glest befolkade områden i norr. Mötet resulterade i ett positionsdokument som pekar på hur EU kan utveckla den stora potential som finns i de nordligaste delarna av Europa.

Maj

Materialspill från industrin i Västernorrland får nytt liv

I juni bjöd projektet Cinergy in till en heldagsworkshop där materialspill från Västernorrlands industrier fick nytt liv genom kreativa lösningar. Syftet var att deltagarna skulle hitta kreativa möjligheter för hur man kan göra nya produkter av materialspill från några av Västernorrlands industrier.

Landstingets representationskontor i Bryssel firar 10 år av samverkan

Mid Sweden European Office (MSEO), Västernorrlands och Jämtlands läns representationskontor i Bryssel, firade 10 år av samverkan med norska regionen Tröndelag, Mid Norway European Office, i Bryssel.
– Den regionala närvaron i Bryssel är viktig. Om inte vi driver vår regions viktiga frågor så gör ingen annan det åt oss, sade europaparlamentariker Jens Nilsson (S).

I samband med Brysselkontorets 10-års jubileum arrangerades ett studiebesöksprogram för politiker i Västernorrland för att lära hur Sverige arbetar och driver frågor i EU samt hur SKL:s Brysselkontor stödjer förbundets intressebevakning i EU-relaterade frågor. Programmet omfattade också ett möte med svenska EU-parlamentariker för diskussion om vilka aktuella frågor som drivs på EU-nivå och som är angelägna ur ett landstingsperspektiv.

Landstingets Youth Ambassador påbörjade sitt uppdrag

Landstingets utsedde ungdomsrepresentant (Youth Ambassador) påbörjade sitt uppdrag genom deltagandet i AER Youth Regional Network (YRN) på vårmötet i Wien den 9 maj.

Juni

Landstinget Västernorrlands kulturstipendiater tillkännages

Tre unga kulturutövare från länet fick ta emot landstingets kulturstipendium vid fullmäktiges möte den 20 juni 2012. Av 32 ansökningar är det tre personer som får varsitt stipendium på 25 000 kronor för att kunna vidareutvecklas inom sitt kunskapsområde.

Vardagsmotion till jobbet

Landstinget vill ha friska medarbetare och minskade utsläpp av växthusgaser. Därför uppmuntras alla att gå, cykla, åka kollektivt eller samåka till jobbet. I april drog en tävling igång och vid målgången den 24 juni lottades två cyklar ut.

Juli

Matavfallet nästan halverat på länssjukhuset

En ny mätning av matavfallet på köket vid länssjukhuset i Sundsvall visar att mängden slängd mat minskat med 47 procent sedan 2010, en minskning värd 3,8 miljoner kronor. Minskningen är ett resultat av att köket reducerat mängden överproducerad mat och att vårdpersonalen blivit bättre på att beställa rätt kost till rätt patient.

Byabussen uppmärksammas av EU-kommissionen

Byabussen i Kölsillre har uppmärksammats i många olika sammanhang och denna gång är det EU-kommissionen som uppmärksammar Byabussen genom att utse projektet till ”project of the week”. Detta innebär att projektet finns presenterat på kommissionens hemsida under en vecka.
– Det är främst vår nära kontakt med slutanvändarna som jag tror kommissionen vill sprida. Jag är övertygad om att det är denna kontakt, tillsammans med ett stort engagemang hos användarna, som gjort Byabussprojektet så framgångsrikt, säger Emilia Rapp projektledare för Transportlösningar i glesbygd.

Augusti

Tågtrafiken Sundsvall-Umeå startar

Den första augusti började tågen mellan Sundsvall och Umeå att rulla. Tågen ger oss nya möjligheter till att ta oss mellan länets sjukhus och hälsocentraler i tjänsten men också till att pendla till och från jobbet.

AER-stipendiater

Två ungdomar tog emot landstingets stipendium för att delta i AER sommarskola i Ponta Delgada, på Azorerna i Portugal 20-25 augusti 2012. Årets tema har varit: "Culture: be smart during the crisis! The role of cultural and creative industries in promoting job creation and growth in European regions”.

September

Ny regional utvecklingsdirektör

Hans Wiklund utses till ny regional utvecklingsdirektör.

I september var landstinget värd för internationell AER-konferens


I samband med att landstinget är värd för kommitté 3-möte anordnades en konferens för att utbyta erfarenheter om hur skolavbrott kan motverkas. 29 representanter från länets skolor och kommuner fanns på plats för att lyssna till föreläsare från Sverige, Norge, Storbritannien och Österrike.

Oktober

Landstinget klimatsatsar - förnybar el och intern klimatkompensation

Genom att satsa 34 miljoner kronor på förnybar el och införa ett klimatkonto för tjänsteresor genomför landstinget en rejäl satsning på klimatfrågan. Landstingsstyrelsen beslutade att satsa 34 miljoner kronor på förnybar el genom att investera i solenergi och/eller vindkraft. Satsningen görs för att öka andelen förnybar elenergi samt för att prissäkra en del av elanvändningen till vården för minst 20 år framåt. Landstinget köper el till sjukhusen och fastigheterna för 44 miljoner kronor varje år.

Byabussen och Sjukreselinje 190 kvar efter lyckat projekt

Projektet Transportlösningar i glesbygd där landstinget varit huvudman avslutades den sista oktober och har varit mycket framgångsrikt. Glest befolkade områden, långa avstånd och höga kostnader är grundproblematiken. Under de senaste tre åren har man arbetat för att hitta nya och innovativa lösningar för hur man kan sköta kollektivtrafik under dessa förutsättningar.

November

Unga tycker till om länets kultur

Unga mellan 15 och 26 år från hela länet bjöds in till en halvdagsworkshop för att svara på frågor om det länsövergripande arbetet med kultur för barn och unga. Workshopen ägde rum på Sambiblioteket i Härnösand.

Nya miljönyckeltal för landsting och regioner

För första gången publicerar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en rapport med nationella miljönyckeltal för landsting och regioner. Nyckeltalen omfattar antibiotikaförskrivning, inköp av ekologiska livsmedel, energianvändning i fastigheter, förnybara drivmedel i kollektivtrafiken och klimatpåverkan från medicinska gaser.

Energi- och klimatsamtal om hållbara inköp

Landstingets inköp av varor och tjänster omsätter 3,7 miljarder kronor varje år. För att kunna nå flera av landstingets miljö- och energimål är det nödvändigt att göra miljösmartare upphandlingar och inköp. Den 8 november gick landstingets tredje energi- och klimatsamtal av stapeln. Drygt 30 politiker och beslutsfattare vid landstinget deltog i Härnösand för att öka kunskapen om hållbara inköp.

December

Landstinget ansöker om att bilda region

Den 11 december ansökte landstinget till regeringen om att bilda region och överta det regionala utvecklingsansvaret från staten i form av länsstyrelsen. Ansökan föregicks av processer inom och mellan de politiska partierna i Västernorrland och ett beslut i landstingsfullmäktige som visar på ett starkt stöd för ansökan.

Avslutning Digitala verktyg

Projektet Digitala verktyg syftade bland annat till att utveckla en modell för regionalt utvecklingsarbete kopplat till kulturella och kreativa näringar, att skapa en organisatorisk plattform i länet och fortsatt strategiskt utvecklingsarbete kopplat till FUNKY (utveckling av kreativa näringar i Västernorrland). Avslutningskonferensen i december bjöd på några höjdpunkter ur projektet så som hur man kan bredda sin marknadsföring med sociala medier eller hur man kan finansiera projekt med crowfunding.

Ny konst på Sundsvalls sjukhus

I december invigdes den nya akutkliniken i Sundsvall. I avdelningssektionen som är hjärtat i akutcentrum har Frida Oliv färgsatt väggar och gjort motiv i glasdörrar. Väntrummen för vuxna och barn pryds av ett stort konstverk laminerat i en glasvägg som delar de två rummen.
– Jag har försökt anpassa min glasmålning speciellt för barn, som kan vara ledsna och oroliga på akuten, säger Frida Oliv i en artikel i Sundsvalls Tidning.

Samtidigt invigdes landstingets första ljud- och ljuskonstverk av Janne Björkman i kulverten som förbinder sjukhuset med psykiatriska kliniken, där fåglars läten har tolkats av en musiker i länet.

Seminarium för att motverka studieavbrott

Den 12 december arrangerade landstinget inom ramen för projektet Virtuellt projektkontor ett seminarium för att motverka studieavbrott genom ökat samarbete mellan intressenter i Västernorrland. Läs mer om Virtuella projektkontoret.


Tillbaka till toppen