Resultat från Nationella patientenkäten – specialiserad vård

2014-10-15 12:13

4365 patienter i Västernorrland har i den nationella patientenkäten gett sina erfarenheter av den specialiserade vården. Sammanlagt har 180 000 patienter i hela landet svarat på enkäten som mäts nationellt vartannat år.

Patienterna är i hög grad nöjda med den öppna och slutna medicinska och opererande sjukhusvården. Skillnaderna mellan landstingens resultat är små. I Landstinget Västernorrland har resultaten förbättrats något under de tre mätningar som gjorts. Förtroendet är stort och bemötandet upplevs ha hög kvalité. Patienterna kan gärna rekommendera mottagningar och avdelningar vid de medicinska och opererande verksamheterna. Det som behöver utvecklas mer inom den slutna vården är information om läkemedel och behandling samt delaktigheten.

Inom den psykiatriska vården ligger svarsfrekvensen och resultaten generellt lägre både nationellt och i länet. Men, den slutna psykiatriska vården i Västernorrland får ett högre betyg än riksgenomsnittet i alla indikatorer, och särskilt inom områdena förtroende, delaktighet och upplevd nytta.

Nationella patientenkäten är ett viktigt verktyg för att kunna förbättra vårdens kvalitet. Verksamheterna får ett unikt underlag för att systematiskt kunna förbättra sjukvårdens kvalitet. Det är det viktigaste syftet. Mätningen ger också möjlighet för jämförelser av den patientupplevda kvalitén mellan landsting och mellan verksamheter.

Om Nationell patientenkät inom specialiserad vård

  • Mätningar genomfördes inom psykiatrisk öppenvård, psykiatrisk slutenvård samt specialiserade sjukhusvård öppen och sluten (somatisk vård/kroppsjukvård).
  • I Västernorrland skickades 8265 enkäter ut till slumpvis utvalda patienter inom den specialiserade sjukhusvården och inom den vuxna psykiatriska vården.
  • Svarsfrekvensen från patienter i Västernorrland var 53 procent varav Specialiserad sjukhusvård slutenvård 65,6 procent, öppenvård 59,3 procent samt Psykiatrisk slutenvård 34,7 procent och öppenvård 35,9 procent
  • Patienterna har bland annat bedömt bemötande, delaktighet, information, tillgänglighet, förtroende, upplevd nytta samt helhetsintryck vid sin kontakt med vården. Patienten får också svara på om den kan rekommendera mottagningen eller avdelningen.
  • Samtliga landsting/regioner deltog i undersökningarna, som genomfördes under våren 2014.

 

Finns ytterligare frågor, vänligen kontakta:
Marie-Charlotte Sigeman, 070-378 00 45


Tillbaka till toppen