Resultat från Vårdbarometern 2014

2015-03-19 10:54

Idag presenteras resultatet för Vårdbarometern 2014. Det är en undersökning som görs årligen, på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting, SKL, och som ställer frågor till ett slumpvist urval personer om förväntningarna på vården.

Vårdbarometern är tillsammans med Nationella patientenkäten, Öppna jämförelser och olika medborgardialogundersökningar viktiga underlag i landstingets systematiska förbättringsarbete.

Resultatet visar att 78 procent av västernorrlänningarna tycker att man har tillgång till den sjukvård man anser sig behöva (svarsalternativet Instämmer helt). Det är en procentenhet under riksgenomsnittet.
– Det är en förbättring om man jämför med 2013 års resultat, säger Lennart Moberg.

Västernorrlänningarna anser sig i stort ha rimliga väntetider till sin hälso-/vårdcentral, 63 procent att jämföra med rikets 64 procent. När det gäller rimliga väntetider till sjukhus ligger riksgenomsnittet lägre med 43 procent och för Västernorrlands del 42 procent.

– När det gäller förtroendet för hälso- och sjukvården finns mer att göra, säger Lennart Moberg. Samtidigt ser vi väsentligt bättre resultat kring förtroende i den nationella patientenkäten, där patienter som nyligen varit i kontakt med vården är de som svarar.


Finns ytterligare frågor, vänligen kontakta:
Lennart Moberg, samordnare Vårdbarometern, 070-191 68 75

 

Om Vårdbarometern

 


Tillbaka till toppen