Så tycker Europaforum Norra Sverige

2014-02-24 11:27

Under den tjugonde upplagan av Europaforum Norra Sverige, EFNS, antog de fyra nordligaste länen gemensamt fyra positionsdokument.

Bland annat framförs synpunkter på Europeiska kommissionens förslag om en ny EU-skogsstrategi, partnerskapsöverenskommelsen, framtagandet av de nya strukturfondsprogrammen samt synpunkter på EU-kommissionens årliga tillväxtöversikt för 2014.

EU:s skogsstrategi

Den 20 september 2013 antog Europeiska kommissionen meddelandet om en ny EU-skogsstrategi. EFNS ställer sig positivt till merparten av EU:s skogsstrategi som den är utformad i förslaget och tycker det är bra med en skogsstrategi som på ett övergripande plan tar ett helhetsgrepp på skogsfrågorna inom EU.

EFNS ställer sig positivt till att kommissionen i förslaget lyfter fram de många olika värden och möjligheter som skogen rymmer och tycker det är bra att förslaget har fokus på miljö och klimat och understryker att de skogliga ekosystemen är viktiga för den biologiska mångfalden.

Framtagandet av strukturfondsprogrammen 2014-2020

För EFNS är det angeläget att följa upp i vilken utsträckning EU-kommissionens intentioner fått önskat genomslag och hur programframtagningsarbetet genomförts. EFNS och de ingående regionerna har lämnat synpunkter på arbetsprocessen i sig och tagit ställning i angelägna frågor under programskrivningsarbetets gång.

Under 2014 avser EFNS att följa upp programskrivningsarbetet.

Partnerskapsöverenskommelsen

EFNS hade också synpunkter och förtydliganden med anledning av utkastet till partnerskapsöverenskommelsen, som skickades ut i samband med hearingen den 5 februari 2014.

EFNS anser till exempel att det krävs förtydligande om hur det lokala och regionala inflytandet ska säkerställas. Särskilt anmärkningsvärt är Landsbygdsprogrammets och Havs- och fiskeriprogrammets framtagande och genomförande, där regionalt inflytande helt utelämnats.

EU-kommissionens årliga tillväxtöversikt för 2014

Den årliga tillväxtöversikten för 2014 utgör startskottet för den europeiska planeringsterminen – cykeln för samordning av ekonomi, finanspolitik och sysselsättningspolitiken. EFNS kommenterade de övergripande prioriteringarna för sysselsättningspolitiken de kommande 12 månaderna.

EFNS framförde synpunkter på bekämpning av arbetslöshet och krisens sociala följdverkningar. Bland annat anser man att sysselsättningsmåttet som används är i behov av någon slags komplettering. Man delar dock EU-kommissionens syn på behovet av en mer aktiv arbetsmarknadspolitik och att resultatet av de tjänster som tillhandahålls av offentliga arbetsförmedlingar måste förbättras.

Om Europaforum Norra Sverige

Europaforum Norra Sverige är en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra nordligaste länen. Forumet arrangeras cirka två gånger per år.

Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten om Europapolitiken samt att påverka de delar som berör norra Sverige. Utgångspunkten är norra Sveriges unika förhållanden med långa avstånd, extrem gleshet och kargt klimat.

Västernorrlands rapportörer i Europaforum
Glenn Nordlund (S) Västernorrland
Anders Gäfvert (M) Västernorrland
Rodney Engström (M) Västernorrland

För mer information:

Besök Europaforums webbplats 


Tillbaka till toppen