Sju miljoner till regionalt cancercentrum

2011-03-22 13:59

Norrlandstingens regionförbund har fått sju miljoner kronor av Socialstyrelsen för att fortsätta arbetet med att bygga upp ett regionalt cancercentrum, RCC Norr, i norra Sverige. Ett särskilt profilområde för RCC Norr blir ”Cancervård i glesbygd” där erfarenheter och utveckling i norra regionen kan tas tillvara i landets övriga fem sjukvårdsregioner.

- Det är oerhört glädjande att vår ansökan om statsbidrag tagits emot så positivt och vi ser det som ett kvitto på att våra ansträngningar går i rätt riktning. Nu gäller det också för oss att fortsätta arbetet med uppbyggnaden av RCC Norr med samma kraft, säger Harriet Jorderud (S), ordförande i Norrlandstingens regionförbund.

Likvärdig vård

De fyra landstingen har antagit en vision för cancerarbetet, nämligen ”Likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland med spets och bredd”. Med hjälp av det blivande RCC Norr ska Norrlandstingens regionförbund stödja de fyra landstingen i att uppfylla denna vision.

Frågan om att inrätta regionala cancercentrum väcktes i betänkandet "En nationell cancerstrategi för framtiden" som presenterades 2009. Utredningen föreslog att regionala cancercentra skulle utvecklas i anslutning till landets sex universitetssjukhus, däribland Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

Hög standard

Den svenska cancersjukvården har hög standard. Men den kan bli bättre när det handlar om till exempel tidig upptäckt, väntetider och rehabilitering.

I norra sjukvårdsregionen, är det Norrlandstingens regionförbund som är ansvarigt för att bygga upp och driva ett blivande regionala cancercentrum. Norrlandstingens regionförbund är de fyra norrlandstingens gemensamma samverkansorgan för regionsjukvård, utbildning och forskning i norra Sverige.

Under 2010 fick Norrlandstingens regionförbund fyra miljoner kronor för att börja bygga upp RCC Norr. För 2011 har alltså regionförbundet fått 7 av de 32 miljoner kronor som fanns att fördela mellan de sex sjukvårdsregionerna.

Fortsatt uppbyggnad

- Det sker mycket bra arbete inom cancerområdet i regionen och den vilja till samarbete och vidareutveckling som landstingen visar, kommer att vara mycket positivt för cancervården, säger förbundsdirektör Sara Ekström.

Regeringen planerar även att lämna statsbidrag under 2012 för det fortsatta uppbyggnadsarbetet av regionala cancercentrum.

Vårdprocesser stärks

Norrlandstingens satsning på att förbättra cancervården innebär bland annat att:

* knyta samman regionens samtliga kompetenser och resurser inom cancerområdet, från tidig upptäckt, genom hela vårdprocessen, samt forskningen, utvecklingen och utbildningen

* vårdprocesserna ska kännetecknas av korta ledtider, god och jämn kvalitet, effektivt nyttjande av distansöverbryggande teknik, och ett gemensamt ansvarstagande för bemanning och kompetensutveckling

* forskning och utveckling ska kännetecknas av hög kvalitet, tydlig klinisk förankring och patientnytta och genomföras i nära samverkan både inom regionen och med akademin. Kvalitetsregister, hälsodatabaser, biobanker och ett nätverk av kliniska forskningscentra ska utgöra starka plattformar.

- Vi har fått ett bra resultat av vår ansökan. Nu ankommer det på oss att också skapa bra resultat för cancerpatienter i norr, avslutar ordförande Harriet Jorderud (S).


Tillbaka till toppen