Skattehöjning som väntat

2010-08-11 21:47

Det blev beslut om en skattehöjning på 39 öre vid landstingsfullmäktige den 25 november, precis som väntat. Majoriteten – socialdemokraterna och vänsterpartiet – var dock oense och från V ville man höja med 50 öre. Hela oppositionen stödde dock 39 öre – men bara som en omställningsskatt som ska bort 2013.

Debatten i fullmäktige blev också tämligen lugn och sträckte sig bara över två timmar. Den innehöll dock en del intressanta inslag som att en moderat ledamot yrkade avslag på moderaternas tilläggsyrkande och en annan moderat som begärde att få antecknat till protokollet att han inte heller stod bakom M:s tilläggsyrkande! Det handlade om Sollefteå sjukhus.

Ett förslag från FP om en parlamentarisk grupp som skulle utreda vårdstrukturen i länet avslogs, trots att tjänstgörande landstingsråd Benny Eriksson i sak inte var emot.

– Men det är landstingsstyrelsens sak ta tag i det, inte fullmäktiges, förklarade han som skäl till det avslag han föreslog, och som majoriteten stödde.

Ledningsfel

Alla var rörande eniga om det allvarliga i situationen för Landstinget Västernorrlands ekonomi. Jacomina Beertema (M) menade att något gjorts fel i ledningen.

– Sparandet de senaste fem åren har hela tiden gjorts med osthyvel, vilket inte fungerar bra. Varje verksamhet måste ifrågasättas och alla stenar måste vändas på, sa hon.

Hon tyckte också att sjukhusvården ska koncentreras dit där det bor mycket folk och förde fram tanken om att Sollefteå sjukhus borde bli ett närsjukhus med akutvård men utan operationer och förlossningar. Här hade hon dock, som nämnts, inte sin M-grupp med sig i sin helhet och fick heller inte stöd av fullmäktige.

Tre sjukhus?

– Vi har inte råd att driva tre sjukhus i länet, ansåg Ingeborg Wiksten (FP) som också slog fast att det inte finns några heliga kor. Gun Enquist-Öhman (SJVP) delade dock inte hennes uppfattning om sjukhusen.

– Vi ska behålla de tre sjukhusen, sa hon och påpekade att mera statliga medel måste till.

– Det är dessutom inte vården utan vårdens kringarrangemang som är kostnadsboven; för stor administration, dålig ekonomisk styrning med mera.
Beslutet i slutänden blev i enlighet med majoritetens yrkanden, och för skatten att den är 10:99 från kommande år.

Fritt vårdval från årsskiftet

Landstingsfullmäktige beslutade – även det som väntat – att Vårdval Västernorrland ska startas från årsskiftet. Oppositionen kämpade dock hårt för att man skulle senarelägga starten till 1 april, för att ge dem som kommer in som nya och vill starta vårdcentral samma möjligheter som de vårdcentraler som redan finns.

– Införs vårdvalet från årsskiftet kan bara de som redan har entreprenad vara med och konkurrera. För de som kommer nya tar det minst in till mars-april innan de blivit godkända, ansåg oppositionsrådet Hans Hedlund (C).

– En senareläggning skulle gagna medborgarna, tyckte Jacomin Beertema (M) och Sverker Ågren (KD) påpekade att senareläggningen ger bättre möjligheter att informera.

Men från majoriteten var man kallsinnig och dessutom tveksamma om lagligheten i en tidsförskjutning. Lagen gäller ju från årsskiftet. Att två andra landsting redan beslutat om senareläggning var inte ett argument som bet.

Info efter nyår

Frågan om information – inte minst till allmänheten som fortfarande vet väldigt lite om vårdvalet – besvarades av den som leder utredningen om Vårdval Västernorrland, Jan Sundqvist.

– Vi går ut med stora informationskampanjer efter nyår, talade han om.
Beslutet blev därför att vårdvalet gäller från årsskiftet. Beslutet innefattade också den regelbok för vårdcentralernas verksamhet som ska gälla för alla, även landstingets vårdcentraler, från årsskiftet.

Återremiss av policy

Något beslut om Landstinget Västernorrlands Folkhälsopolicy blev det inte vid novemberfullmäktige. Efter diskussion och viss kritik, beslöts om återremiss. Detta för att Folkhälsoutskottet och Länssjukvårdsutskottet skulle få säga sitt.
Det framfördes även behov av att ändra och förbättra vissa skrivningar som fanns i det förslag som låg på fullmäktiges bord.

 

                                                                       Text: Kåge Wiklund


 


Tillbaka till toppen