Sparförslag för Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand

2010-08-11 21:48

Verksamhetsförändringar på 73,4 Mkr ska genomföras inom två år.

Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand behöver spara på grund av en negativ ekonomiska prognos för detta år. Ledningen har nu tagit fram ett sparförslag som innehåller verksamhetsförändringar på 73,4 Mkr som ska genomföras inom två år.

Problemen med ekonomin beror på gamla sparbeting som man inte klarat av och nya kostnadsökningar. Tidigare i höst har Länssjukhuset redovisat en prognos på minus 67 Mkr. Den sjönk till 63,5 Mkr under november men är nu i december 72,2 Mkr. Detta beror på kostnadsbelastning med 10 Mkr från laboratoriemedicin.

Till detta kommer en höjning för regionsjukvården i Umeå på cirka 5,2-5,5%, vilket innebär ytterligare minst 2 Mkr i besparing eftersom Länssjukhuset endast får kompensation med 3%. 

Ledningen för Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand har nu lagt fram ett förslag på verksamhetsförändringar på 73,4 Mkr som ska genomföras på två år. Det innebär att Länssjukhuset ska ha full effekt av förslaget från 2009.

Förslaget innehåller både effektiviseringar och satsningar inom olika verksamheter.

Ett exempel är "Ballongsprängningar” för hjärtats kranskärl som idag utförs i Umeå. Om Länssjukhuset kan utföra detta i Sundsvall så sparas 5,5 Mkr årligen (ytterligare besparingar uppnås om Sollefteå och Örnsköldsvik remitterar sina patienter till Sundsvall). Den stora vinsten är emellertid att patienterna slipper resa till Umeå utan kan få denna sjukvård på hemmaplan. För att genomföra detta förslag krävs dock ett politiskt beslut.

Följande kostnadsreduceringar föreslås:

Medicindivisionen: 25,4 Mkr
- Medelvårdtiden ska sänkas från 4,9 vårddygn till 4,5 vilket är ett medeltal i landet för internmedicin. Detta ska genomföras med ett nära samarbete med kommunerna och primärvården.
- En omfördelning av vårdplatser inom sjukhuset till större enheter genomförs.
- Vårdavdelningen (avdelningen 23 B) stängs, istället ska besöken inom den öppna vården öka.
- Satsning på ”ballongsprängning” i Sundsvall blir en besparing.
- Försök med ett mobilt team med en ”äldreläkare”. Denna ska man i första hand konsultera från kommunernas olika boendeformer, för att minska inflödet till sjukhusets akutmottagning.

Opererande divisionen: 17 Mkr
- Antalet vårdplatser minskar med 20.
- Omlokaliseringar av vårdplatser inom sjukhuset resulterar i att avdelning 14A läggs ner.
- Det medicinska ansvaret för 10 vårdplatser vid ortopedkliniken övertas av geriatriska kliniken.

Psykiatri: 21 Mkr
- En kostnadsreducering på 10 Mkr genomförs vid allmänpsykiatrin.
- En förtätning av vårdplatser genomförs (samma antal vårdplatser som idag) för att ge utrymme för en ny avdelning för Rättspsykiatriska regionkliniken. Detta ska skapa intäkter på 5 Mkr.
- Norrgården i Härnösand läggs ned ner, främst för att verksamheten inte bedrivs evidensbaserat och endast rymmer 8 vårdplatser.
- Kostnadsreduceringar behövs för att klara förväntade mindre köp från Sollefteå och Örnsköldsvik.

Paramedicin: 2 Mkr
- Vårdplatser minskar, vilket ger minskat utrymme.

Divisionen för Medicinsk diagnostik
- Verksamheterna ska anpassas inom given ekonomisk ram, i övrigt finns inga sparkrav.
- Medelvårdtiderna i divisionen måste minskas.

Övriga kliniker:
Alla övriga kliniker måste anpassa sina verksamheter till sina ekonomiska ramar. Ett exempel är Barn- och ungdomskliniken som i år visar ett överdrag på 5,3Mkr.

Administrationen:
Länssjukhusets administration har genomfört förändringar och kostnadsreduceringar enligt krav från en landstingscentral översyn av administrationen i landstinget.


Tillbaka till toppen