State of play för smart specialisering

2015-03-17 18:31

17 mars 2015 hölls ett lunchseminarium om smart specialisering. Konceptet smart specialisering och dess inkluderande i olika direktiv är en del av EU-kommissionens arbete för en mer effektfull investeringspolitik, vilket inkluderar sammanhållningspolitiken och andra investeringsområden.

Katja Reppel från DG REGIO framhöll att smart specialiseringskonceptet har fått stort genomslag genom att vara ett ex-ante villkor för tillgång till ESI-fonderna, alltså ett villkor som måste uppfyllas innan programperiodens start.

DG Regio vill inte se att Europas regioner glömmer smart specialiseringskonceptet nu för att det inte finns något uppföljningskrav under programperioden. I Reppels ögon finns det fortfarande stora brister i många regioners implementering av smart specialisering. Nyckeln, enligt Reppel, är att se smart specialisering som en kontinuerlig kreativ process där olika slags aktörer får samspela och utveckla nischer där regionen har konkurrenskraft. Dessutom måste möjligheter att uppnå synergi mellan olika finansieringsprogram tas tillvara, eftersom ESI-fonderna ger mer slagkraft när de arbetar åt samma håll.

Samarbete ger större genomslag

Reppel uppmanade regioner att samverka för att utveckla värdekedjor mellan olika smart specialiserade regioner och utveckla gemensamma smart specialiseringsstrategier. EU-kommissionen försöker göra detta möjligt via utlysningar för klusterbyggande inom Horisont 2020 och COSME. I övrigt ger kommissionen stöd via S3 Platform, Europeiska innovationspartnerskapen (EIP) där delar av Jämtlands och Västernorrlands län medverkar inom EIP Smart Cities and Communities, och INTERREG-programmen.

Reppel betonade också att det måste finnas mer insatser för att kommersialisera innovationer som uppstår inom smarta specialiseringsområden.

S3 Platform ger stöd för strategiutveckling

Alessandro Rainoldi från Joint Research Centre, EU-kommissionens forskningsinstutition, presenterade S3 Platform som stöder medlemsländer och regioner i utvecklandet av smart specialiseringsstrategier. S3 Platform anordnar kontinuerligt peer review workshops där regioner kan utbyta erfarenheter på området. Rainoldi föreslog att regelbundna sådana workshops kan utgöra uppföljning av existerande smart specialiseringsstrategier.

Se inspelning av seminariet

Läs mer på S3 Platforms webbsida


Tillbaka till toppen