Stimulansmedel till Ö-vik

2010-08-11 21:47

Socialdepartementet samt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) beviljar 10 mkr till Vårdsamverkan Ö-vik för satsningar kring ”de mest sjuka äldre”

Av 94 ansökningar beviljades 19. En av dessa var Vårdsamverkan Ö-viks ansökan om projektmedel för satsningar för att förbättra vård och omsorg kring patientgruppen ”mest sjuka äldre”. Det innebär 3,3 mkr per år under tre år till arbetet i Örnsköldsvik.

Vårdsamverkan Ö-vik, är ett samarbete mellan kommun, primärvård och sjukhus i Örnsköldsvik som syftar till att intensifiera samverkan och gemensamt utveckla vård och omsorg för Örnsköldsviks kommuninvånare. Man har gemensamt ansökt om stimulansmedel till ett utvecklingsprojekt med inriktning på de mest sjuka äldre. En ansökan som nu beviljas. ”Ytterligare ett gott exempel på att samarbete lönar sig, inte bara ekonomiskt, utan i att skapa mervärde för dem vi är till för”, säger Elvy Söderström, kommunalråd Örnsköldsvik.

Sammanfattning på utvecklingsarbetets inriktning, saxad ur ansökan:
I Örnsköldsvik har primärvården, kommunen och sjukhuset sedan 2003 ett unikt samarbete. Under 2009 intensifierades arbetet med att vidareutveckla samarbetsformer för att i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen samt Socialtjänstlagen skapa möjligheter att bedriva god, säker vård och omsorg i Örnsköldsvik – vård på rätt vårdnivå (LEON). Stimulansmedel söks för fortsatt utveckling av påbörjade och nya områden med fokus på de äldre. Syftet med försöksverksamheten kring de mest sjuka äldre är att denna målgrupp inte ska behöva passera akutmottagningen när behov ej föreligger. För de som behöver akutmottagningens kompetens ska väntetiderna minska och vårdmiljön utvecklas. Vårdformer ska vidareutvecklas för att de mest sjuka äldre ska kunna få vård på rätt vårdnivå. För att undvika att dessa patienter hamnar på akutmottagningen förutsätts andra alternativ. Proaktiv vårdplanering innebär planering av vård och omsorg i ett tidigt stadium där patienten och närstående deltar. Genom att planera i förväg skapas trygghet hos patient/närstående och akuta transporter till akutmottagningen kan undvikas. Det kanske också skulle vara positivt för denna patientgrupp att det skedde triagering i hemmet av ambulanspersonalen eller distriktssköterskan om/när en akut situation uppstår. Vi vill med försöksverksamheten se om det är möjligt att genomföra triagering prehospitalt med hjälp av ett validerat triageringsverktyg, METTS. Långa väntetider på akuten medför onödigt lidande och ökad riks för komplikationer. Med prehospital triagering och möjlighet till annan vårdform/vårdnivå skulle detta lindande kunna minimeras.

Finns ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Monika Johansson, bitr. sjukhusdirektör och vårdutvecklingschef
Tfn: 0660- 890 65, mobil 070 – 524 17 96

Anna Reynberg Sjölund
Chef i kommunala omsorgsverksamheten
Tfn och mobil: 0660 – 886 43

Anna-Lena Lundberg
Verksamhetschef Vårdcentralen Ankaret
Tfn: 0660 – 927 39, mobil: 070 – 258 82 00


Tillbaka till toppen