Tillsammans gör vi vården säkrare

2014-07-15 15:49

Patientsäkerhet är en ständigt aktuell fråga. Den snabba utvecklingen av hälso- och sjukvården, som ger möjligheter att vårda tidigare, längre och bättre med allt mer avancerade tekniker och behandlingar, ställer ständigt nya krav på att rutiner och arbetssätt för patientens säkerhet utvecklas. De senaste åren har extra fokus lagts på patientsäkerheten i Landstinget Västernorrland med extra ekonomiska satsningar, utbyggnad av en stödjande funktion, utbildningar med mera.

– Det finns ett starkt engagemang från ledning och medarbetare, berättar Monika Johansson, kvalitets- och patientsäkerhetschef.
– Under de tre senaste åren har den politiska ledningen tilldelat patientsäkerhetsarbetet totalt 34 miljoner kronor extra för att stödja arbetet. Ett arbete där alla behövs för att vi systematiskt ska kunna förbättra kvalitet och patientsäkerhet. Sedan något år tillbaka arbetar vi utifrån fyra fokusområden:

Kulturen

Målet är en miljö där patientsäkerhetsfrågorna med förbättringsfokus ständigt står högt på dagordningen på alla nivåer i organisationen.

– Vi vill ha en kultur med öppet klimat där vi kan prata om brister i patientsäkerheten med fokus på att utveckla våra rutiner och system istället för att skuldbelägga en enskild medarbetare. Det är en ambition som även finns nationellt.

Att undvika vårdskador

– Vi arbetar på flera fronter med utveckling av säkra arbetssätt som minimerar risken för att patienten får en skada i vård och behandling, som hade kunnat undvikas. Ett konkret exempel är rutiner som säkrar att patienten inte drabbas av trycksår och att antibiotika inte används när det kan undvikas, berättar Monika Johansson.

Säkra övergångar

– När ansvaret för en patient förs över mellan enheter eller vårdgivare är det av yttersta vikt att rätt information överförs och att ansvarsfördelningen är tydlig, förklarar Monika Johansson.
– Inom sjukhusvården och primärvården arbetar vi bland annat tillsammans med kommunernas företrädare för att ha goda rutiner för alla situationer.

Medverkan från patienter och närstående

– Vi vill ta lärdom av patienters och närståendes erfarenheter för att göra vården säkrare och bättre. Inom flera områden, exempelvis när vi utvecklar olika vårdprocesser, arbetar vi tillsammans med patientföreningarna. Vi erbjuder även berörda patienter och närstående delaktighet i våra utredningar i samband med allvarliga händelser, menar Monika Johansson.

– Vi har hittills lyckats åstadkomma mycket, men vi vet samtidigt att vi har fler utvecklingsmöjligheter, säger Monika Johansson.
– Många förbättringsarbeten har genomförts och pågår. Samtidigt klarade landstinget tio av elva mål i den nationella patientsäkerhetssatsningen. Vårt arbete med att utveckla kvalitet och patientsäkerhet kommer alltid att fortgå.


Tillbaka till toppen