Med anledning av medias rapportering kring revisionsrapport "Vårdcentraler på entreprenad"

2010-08-11 21:48

Uppföljning av verksamheten vid vårdcentraler på entreprenad förbättras ständigt

Uppföljning av verksamheten vid vårdcentraler på entreprenad förbättras ständigt

I mars 2000 beslutade landstingsstyrelsen att fyra vårdcentraler skulle starta  försöksverksamhet av primärvård på entreprenad. Intentionen var att utöka entreprenadverksamheten till maximalt åtta vårdcentraler. För närvarande bedriver sex vårdcentraler verksamhet på entreprenad. Överlag är patienterna mycket nöjda med vården vid dessa vårdcentraler.

- Efterlevnaden av träffade vårdavtal i fråga om prestationer följs upp varje månad och utgår alltid ifrån den så kallade kapiteringsmodellen, en finansieringsmodell som bygger på utförda prestationer och gäller både för läkare och andra vårdgivarkategorier, säger primärvårdsdirektör Lennart Moberg. Entreprenören får betalt för sin prestation, vilket  bland annat innebär att berörd entreprenör faktureras om kravet på avtalad produktion inte är uppfyllt.

- Ett annat område som vi också följer upp mycket noga och som speglar såväl produktivitet som effektivitet är tillgänglighet, köer, väntetider på vårdcentralerna, såväl inom entreprenader som inom egen verksamhet. Självklart kan rutiner alltid förbättras, men en noggrann uppföljning sker redan i dag på alla vårdcentraler oavsett driftform, betonar Lennart Moberg.

Hälso- och sjukvårdslagstiftningen är tydlig på att vårdgivaren, i detta fall vårdcentralerna på entreprenad, utgör en egen juridisk person som måste säkerställa egna rutiner för handläggning av Lex Maria.

- Kravet på att det ska finnas en läkare för Lex Mariaärenden på de entreprenaliserade vårdcentralerna är uppfyllt, säger Lennart Moberg.

Inom hela Landstinget Västernorrland pågår ett omfattande patientsäkerhetsarbete som bland annat omfattar rutiner och metoder för avvikelsehantering. Detta för att säkerställa och följa upp avvikelser, anmälningar samt åtgärder till följd av en anmälan. Men framförallt också för att fokusera på ett ständigt förbättringsarbete.

- Det finns förbättringsområden inom hela landstinget så också i fråga om tydlig uppföljning och utformning av verksamhetsberättelser. Som ett led i detta arbete kommer jämförelser av kostnader för vårdcentraler i egen regi och de som omfattas av entreprenad att genomföras, säger Lennart Moberg.

Rapporten"Vårdcentraler på entreprenad" är återkallad för rättelse och kommer att läggas fram i ny, reviderad form.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Primärvårdsdirektör Lennart Moberg, tfn 0611-840 20, 070-19168 75


Tillbaka till toppen