Vart vänder jag mig som patient eller anhörig om jag har klagomål?

2010-12-16 10:28

Från den första januari 2011 gäller den nya patientsäkerhetslagen 2010:659. Den innebär bland annat att Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) får en ny roll och att hanteringen av patienternas klagomål på vården förändras.

Syftet med den nya patientsäkerhetslagen är att minska vårdskadorna oavsett om bristerna beror på systemfel hos vårdgivaren eller på att vårdpersonalen begått misstag. Socialstyrelsens prövning ska alltså fokusera på orsakerna till det inträffade och vad som kan göras för att det inte ska inträffa igen.

Socialstyrelsen prövar klagomål

Patientsäkerhetslagen rymmer också ett omgjort ansvarssystem för klagomål. I fortsättningen ska ansvaret för att pröva klagomål ligga hos Socialstyrelsen och inte som tidigare hos Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN).

Disciplinpåföljderna varning och erinran tas bort och ersätts bland annat av en utökad möjlighet att rikta kritik och vidta åtgärder mot både vårdgivare och hälso- och sjukvårdspersonal.

En annan viktig nyhet är att patienten lyfts fram som en viktig och självklar samarbetspartner för vårdgivarna i patientsäkerhetsarbetet.

Länkar

På Regeringens webbsida kan du läsa mer om den nya lagen
Regeringskansliet 

Om patientsäkerhet på lvn.se
 


Tillbaka till toppen