Vårdbarometern 2008 - vårt län en spegel av riket

2010-08-11 21:47

 

vårdbild.jpg

Nära åtta av tio västernorrlänningar tyckte att de hade tillgång till den sjukvård de behövde, vilket är ungefär som riksgenomsnittet.
Foto: Håkan Nordlöf

Allt som mäts tenderar att förbättras! Förtroendet för svensk sjukvård och andelen av befolkningen med goda erfarenheter av vården, ökar successivt. Det finns dock ytterligare förbättringar att göra, även om skillnaderna mellan landstingen inte är så stora stora. Västernorrlänningens uppfattningar om vården ligger ofta lika med riksgenomsnittet.

Detta visar Vårdbarometerns årsrapport för 2008 som bygger på minst 1.000 slumpvis utvalda personer inom varje landsting som telefonintervjuats om sina synpunkter på sjukvården.
I årsrapporten kan man bland annat utläsa att 78 procent av västernorrlänningarna anser sig ha tillgång till den sjukvård de behöver vilket är en procent bättre än i riket i genomsnitt. Spännvidden bland landstingen är här mellan 69 procent (Värmland) och 85 procent (Halland).

Förtroendet för vården
När det gäller förtroendet för vården vid vårdcentralerna säger sig 56 procent i Västernorrland ha stort förtroende, samma som rikssnittet. Även här ligger Halland högst med 67 procent och spännvidden är ner till 51 procent.
Förtroendet för sjukhusvården är förhållandevis hög i länet och ligger på 69 procent vilket är något över riksgenomsnittet. Spännvidden är här mellan 59 och 75 procent i landet.
Livsstilsfrågor anger 31 procent i länet att vården har tagit upp dem vid besök – bara Gävleborg och Uppsala ligger högre i statistiken – och bland dessa säger 45 procent att råden förändrat deras livsstil, den näst högsta siffran i landet!

Telefontillgänglighet
Västernorrlänningarna har svårare att komma fram till vårdcentralerna (54 procent tyckte det var lätt) än svensken i gemen (59 procent tyckte det var lätt). Lättast var det i Halland där 72 procent av innevånarna tycker att det är lätt att nå vårdcentralen per telefon.
Ser man på det sammanfattande betyget av alla sjukvårdsbesök som gjordes, hamnar Västernorrland ungefär på genomsnittet sett till det högsta och näst högsta betyget (81 procent). Genomsnittet i riket låg på 82 procent.

Bör vara bättre än snittet
– Resultatet är glädjande, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Lars Bolin, som dock understryker att riksgenomsnittet inte ska vara målet utan det är att vara bättre än snittet.
– Bland det vi måste förbättra vet vi dessutom att sedan de här mätningarna gjordes har till exempel telefontillgängligheten inom primärvården förbättrats hos oss, säger han.


Text: Kåge Wiklund

Hela sammanställningen kan hämtas på Sveriges kommuner och landstings hemsida www.skl.se

 


Tillbaka till toppen