Vi kommer att hitta en lösning på cafeteria-frågan

2011-08-17 08:40

Under sommaren har frågan om framtiden för cafeterian på Örnsköldsviks sjukhus debatterats på insändarplats vid flera tillfällen. Det finns ett stort intresse och engagemang för cafeterian från enskilda och olika intressegrupper, vilket är värdefullt. Beslutet om hur lösningen till sist kommer att se ut är ännu inte fattat. Däremot gör vi allt för att bibehålla servicen till sjukhusets patienter och besökare.

Hösten 2009 aviserade den nuvarande entreprenören att man ville säga upp avtalet om drift av cafeterian. Avtalet löper ut från 30 augusti 2011. En upphandling efter en entreprenör som ville driva både cafeteria och restaurang på sjukhuset initierades då av Landstingsservice, den förvaltning i landstinget som bland annat har ansvar för drift av kök, restaurang och cafeteria. Eftersom inget komplett svar på upphandlingen inkom, har Landstingsservice sedan dess arbetat med att finna en lösning.

Örnsköldsviks sjukhusledning, som är landstingsservices beställare i cafeteriafrågan, har en klar uppfattning, cafeterian behövs på den plats den finns idag. Där fyller den en viktig funktion för patienter och besökare. Placeringen är central, bland annat för att den som väntar på sjukresetransport eller annan hemfärd, ska kunna äta något under sin väntan och samtidigt ha tillgång till stöd av sjukhusvärdarna.

En arbetsgrupp med representanter för sjukhuset och Landstingsservice jobbar sedan juni vidare med frågan om en lösning som ska vara tillfredställande för patienter och besökare. I närtid kommer ett förslag på hur cafeteriaverksamheten ska bedrivas vid sjukhuset.

Monika Johansson              Sture Lindgren

Tf. sjukhusdirektör               Servicedirektör
Örnsköldsviks sjukhus       Landstingsservice


 


Tillbaka till toppen