E-intyg till nytta för alla parter

2011-03-04 14:19

Patienten får snabbare sina slantar, läkaren får enklare blanketter och Försäkringskassans arbete underlättas. Alla tjänar på de nya elektroniska e-intygen som nu införs i hela landet.

Sjukintyget är på väg att bli elektroniskt genom ett nationellt projekt. För att stimulera samtliga landsting att satsa på den nya tekniken har regeringens sjukskrivningsmiljard ett villkor. Minst 90 procent av alla sjukintyg, enligt Försäkringskassans blankett nr FK 7263, som gäller för vanlig sjukskrivning, ska skickas elektroniskt som e-intyg.

Gun-Britt Milioris och Alf Rhodin informerade lokala systemadministratörer och läkare i Sollefteå. De fortsätter med utbildningar och information till alla som behöver detta för att e-intyg verkligen ska fungera och användas fullt ut i höst.

Systemadministratörer först

För att detta ska fungera på allra bästa sätt utbildas nu landstingets lokala systemadministratörer, LSA, först av alla för att kunna stötta de sina på olika arbetsplatser. Sammanlagt finns cirka 350 LSA i vårt landsting.

Tre viktiga delar

Projektet omfattar tre delar; IT-plattform, informationsinsatser samt utbildning och processtöd för användare som LSA, chefer och läkare. Nu hålls utbildningarna av projektledare Gun-Britt Milioris med administratör Alf Rhodin och systemförvaltare Andreas Söderstedt, båda från Landstingsstaben IT, SYSteam Cross förvaltning.

Kompletteringar tidskrävande

På nationell nivå har man funnit att varje komplettering av ett sjukintyg kräver i genomsnitt 22 dagar! Detta är något som kostar både pengar och tid för såväl vården som Försäkringskassan samt ställer till besvär för patienter. Förhoppningen är att elektronisk överföring ska snabba på processen.

Stor säkerhet

För att upprätthålla säkerhetskrav kommer ett SITHS-kort (=säker IT hälso- och sjukvård) att krävas som en typ av e-legitimation. Detta kort tillsammans med en personlig kod ska användas för att signera sjukintyget och kommer att delas ut till alla berörda innan breddinförandet.

Två piloter

För att testa hur det nya systemet fungerar utses två pilotverksamheter; Vårdcentralen Ånge och ortopedkliniken i Sollefteå är föreslagna. IT-lösningen är inte helt färdig än men intensivt arbete pågår för att kunna underlätta starten för piloterna i april.

Oktober start för alla

Breddinförande kommer att ske i september. Under oktober kommer det nationella projektet att göra mätningar hur många e-intyg, som överförts elektroniskt. Därefter är det dags att dela på miljarden!
Första steget nu är utbildning för berörda chefer, läkare och lokala systemadministratörer. Chefer ansvarar för att det finns rutiner att hantera meddelandefunktionen som kommer att finnas i anslutning till e-intygen.

Börja planera rutiner

– Men vi ser helst att ni som är LSA är med och stöttar på era respektive arbetsplatser. Det ska finnas klara rutiner före starten i september, säger Gun-Britt Milioris, projektledare, som tillsammans med Jeannette Sehlberg driver införandet av e-intyg.

Fler intyg följer

På en av de första utbildningarna fick kursledarna frågor om andra intyg. Men man börjar med det viktiga sjukintyget. Att fortsatt utveckling kan innebära elektronisk överföring av även andra intyg är dock troligt. Principen är ungefär densamma och kan underlätta för många parter.

Patientens samtycke

För att kunna använda sig av e-intyg krävs patientens samtycke. Läkaren frågar patienten om det går bra att skicka intyget elektroniskt och kryssar för det i blanketten. Om inte samtycke lämnas kan sjukintyget skickas som vanligt till Försäkringskassan. Man kan även skriva ut en kopia till patienten.

För de två första veckorna under en sjukskrivning kräver Försäkringskassan inget intyg. Då gäller sjuklön från arbetsgivaren.

Fråga-svar funktion underlättar

Arbetsplatsen behöver ha rutin för hur man ska bevaka inkommande meddelanden från Försäkringskassan beträffande överförda intyg, vem som bevakar och tydliga rutiner för meddelande till berörd läkare.

Ny ärendehanterare

Eye Doc heter ärendehanteraren som ska underlätta arbetet med dessa intyg. Det är en enskild modul som är kopplad till datajournalen för att lättare kunna uppdateras.

Det går inte att skicka ett ofullständigt intyg där alla fält inte är ifyllda, vilket kan minska behovet av kompletteringar.

– Allt som kan underlätta intygsskrivandet och sjukskrivningsprocessen välkomnas, säger Gun-Britt Milioris.

 

Text och foto: Barbro Nilsson


Tillbaka till toppen