Energikontoret Västernorrland har flyttat till Region Västernorrland

2020-06-05 07:49

Energikontoret Västernorrland har som uppgift att bidra till en hållbar utveckling med Västernorrland som utgångspunkt. I uppdraget ingår att öka andelen förnybar energi och att få företag och offentlig verksamhet att effektivisera sin energianvändning och spara på våra naturresurser. Det är ett arbete som stämmer väl överens med Region Västernorrlands vision att arbeta för liv, hälsa och hållbar utveckling.

- Att Energikontoret flyttat över från Kommunförbundet Västernorrland till regionen är mycket positivt, då det förstärker vårt arbete för en hållbar utveckling i Västernorrland, säger Sofia Mackin, hållbarhetschef.

Energikontoret har genom Energimyndigheten uppgiften att samordna energi- och klimatrådgivningen som finns i alla kommuner. Invånare kan ta kontakt för att få kostnadsfria och oberoende råd och information gällande effektivare energianvändning och minskad klimatpåverkan av hushåll, föreningar och företag. Energikontoret deltar i och initierar också olika projekt.

Här listar vi några av projektens inriktningar:

  • Vägleda företag att minska sin energianvändning och energikostnad.
  • Genom smart teknik och nya digitala tjänster främja energieffektivisering i glest befolkade regioner.
  • Sprida kunskap om den solkarta som tagits fram för Västernorrlands sju kommuner, med syfte att visa på möjligheten till solelproduktion i offentliga byggnader, bostadsbolag, företag, samt privata fastighetsägare.

De två personerna som arbetar på energikontoret heter Marta Bystrowska och Ingela Lingensjö.

Det finns över 450 energikontor i Europa. Kontoren är en viktig del av EU:s energipolitik och de drivs i enlighet med EU:s stadgar som oberoende energiorgan.

Mer information om Energikontoret och projekten finns på www.ekvn.se.


Tillbaka till toppen