Lena Kåhre, fastighetschef, Region Västernorrland, Hans Backlund (S), ordförande i nämnden för hållbar utveckling, Region Västernorrland och Jonas Hasselborg, Sollefteå kommun.
Lena Kåhre, fastighetschef, Region Västernorrland, Hans Backlund (S), ordförande i nämnden för hållbar utveckling, Region Västernorrland och Jonas Hasselborg, Sollefteå kommun.

Invigning av ny och tillgänglig infart till sjukhuset i Sollefteå

2020-10-08 15:50

Den delvis EU-finansierade satsningen att rusta upp området intill Sollefteå sjukhus är nu klar. Ombyggnationen, som varit ett samarbete mellan Region Västernorrland och Sollefteå kommun, syftar till att förbättra säkerhet och tillgänglighet för trafikanterna.

– Störst fokus har legat på gång- och cykeltrafikanter samt kollektivtrafikresenärer. En förbättrad busshållplats, sammanhängande säkra gång- och cykelstråk, ny cykelparkering samt olika typer av fordonsparkeringar har ingått i projektet, säger Hans Backlund (S), ordförande i nämnden för hållbar utveckling Region Västernorrland.

Sollefteå kommuns del av projektet har varit ombyggnationen av Lasarettsgatan från riksväg 87 in till Rådomsvägen. Vägen har nu förbättrad bärighet, nytt ytskikt och ett nytt gångstråk.

– Entréområdet och infarten har fått en välbehövlig upprustning som gör att alla trafikslag kan samsas bättre. Det skapar ökad säkerhet för oskyddade trafikanter. Satsningen förväntas leda till en ökad andel hållbara resor till och från sjukhuset då tillgängligheten till såväl gång- och cykeltrafik som kollektivtrafik har förbättrats, säger Roger Johansson (VI), ordförande för utskottet för Samhällsutveckling Sollefteå kommun.


Tillbaka till toppen