Regionfullmäktige sammanträdde under onsdagen 25 augusti, presidiet sitter vid ett bord

Noterat från extrainsatt fullmäktige 25 augusti – dag ett

2021-10-01 09:38

Gratis fika, aktuellt läge samt fyra av fem återstående kostnadsreduceringsförslag stod på agendan när ett två dagar långt extrainkallat regionfullmäktige sammanträdde under onsdagen.

Aktuellt läge

Regiondirektör Åsa Bellander informerade om det aktuella läget gällande pandemin i länet. Över 85 procent av alla invånare över 18 år har nu fått sin första vaccindos och av ungdomar mellan 15 - 16 år har antalet vaccinerade passerat 60 procent. Vaccinationsprojektet i nuvarande form pågår ett litet tag till, sedan är planen att denna verksamhet ska övergå till den vanliga sjukvården.

I dagsläget har smittläget planats ut och en person vårdas på sjukhus. Totalt har 27 000 invånare konstaterats smittade med covid-19.

Gratisfika för politiker

Vänsterpartiets Isabell Mixter har skrivit en motion om att mackor inte borde serveras gratis till politiker vid sammanträden. Vänsterpartiet ser borttagandet som en viktig gest när andra nedskärningar ska göras och att det blir en besparing. I motionen undras också som jämförelse hur ofta medarbetare i regionen får mackor.

Motionen avslås med motivering att de 60 000 kronor, som fika under styrelse och nämnder med utskott, beredningar och samverkansorgan kostar ett normalår, är en inkomstkälla för de företag som driver restaurangverksamhet i regionens lokaler och bidrar till arbetstillfällen. I svaret hänvisas också till att även medarbetare i regionen får fika när de reser från flera orter till en gemensam plats för att träffas, utanför det löpande dagliga arbetet.

När det gäller Regionfullmäktige så ansvarar varje parti för sina ledamöter och står för eventuella fikakostnader själva.

Hallandsmodellen

Sverigedemokraterna Erik Thunefors och Mats Hellhoff skriver i en motion att de vill att regionen tillsammans med andra arbetsmarknadsaktörer inför ”Hallandsmodellen” eftersom många blivit påverkade av den pågående pandemin med arbetslöshet som följd. Genom att erbjuda arbetslösa byggnadsarbetare en kortare vidareutbildning i äldre byggnadstekniker med praktik på ett restaureringsobjekt ska hotade kulturhistoriska byggnader räddas. De menar också att modellen kan hjälpa yngre in på arbetsmarknaden.

I yttrandet till motionen står bland annat att det på förvaltningen Regional utveckling inte pågår något riktat arbete mot byggbranschen och kulturvård utifrån regionala uppdrag. Enligt byggbranschen ökade byggandet under 2020 i Västernorrland. Ett flertal planerade satsningar i länet är inom anläggning- och infrastruktur. Det betyder att branschen i stort kommer kunna behålla personal och kanske till och med nyanställa, något som också visar sig i branschens regionala prognos för Västernorrland. Däremot görs prioriterade satsningar i branscher som är starkt påverkade av pandemins konsekvenser, exempelvis inom handel och besöksnäring. Motionen anses besvarad.

Kostnadsreduceringar inom specialistvården

Vid regionfullmäktige i juni yrkade minoriteten på återremiss för fem av totalt sex förslag för att minska kostnader inom specialistvården. Under dagen behandlades dessa ärenden på nytt, varpå en lång och livlig debatt följde, innan fyra av förslagen efter voteringar slutligen klubbades igenom.

Kostnadsreduceringar närsjukvårdsområde väster: Förslag närsjukvårdsområde väster (rvn.se)

Regionfullmäktige beslutar att reducera antalet fastställda vårdplatser från 24 till 15 på avdelning 16, samt att reducera antalet fastställda vårdplatser från 20 till 15 på avdelning 17.

Kostnadsreduceringen beräknas uppgå till 9,8 miljoner per år.

Kostnadsreduceringar inom närsjukvårdsområde söder: Reviderat förslag närsjukvårdsområde söder (rvn.se)

Regionfullmäktige beslutar om en sammanslagning av avdelningarna 25B och 26B, med flytt till avdelning 14 och totalt 35 vårdplatser. Avdelning 26A avvecklas, avdelning 2 utökas med en fastställd vårdplats och kardiologiavdelningen minskar antalet fastställda vårdplatser, från 35 till 30 vårdplatser.

Den beräknade kostnadsreduceringen uppgår i ett första steg till 16,9 miljoner per år.

Införande av förändringarna ska först ske efter att patientsäkerhets- och arbetsmiljöanalyser genomförts senare i höst och sedan godkänts av hälso- och sjukvårdsnämnden.

Kostnadsreduceringar inom område somatik och opererande verksamhet: Förslag till kostnadsreduceringar inom somatik (rvn.se)

Regionfullmäktige beslutar att reducera antalet fastställda vårdplatser vid en ny sammanslagen avdelning i Sundvall med tio vårdplatser, motsvarande sex disponibla vårdplatser, till sammanlagt 40 vårdplatser. Samt att reducera antalet fastställda vårdplatser vid kirurgavdelningen på sjukhuset i Örnsköldsvik till sammanlagt 16 vårdplatser.

Kostnadsreduceringen beräknas uppgå till cirka 19,4 miljoner per år.

Kostnadsreduceringar inom operation/IVA: PM Förslag kostnadsreduceringar OP/IVA (rvn.se)

Regionfullmäktige beslutar att antalet vårdplatser inom intensivvårdsverksamheten i Sollefteå minskar med tre platser, samt att antalet vårdplatser inom intensivvårdsverksamheten i Örnsköldsvik minskar med en plats.

De ekonomiska konsekvenserna beräknas till en kostnadsreducering om 7,9 miljoner per år. Det sjätte förslaget, som rör lung- och onkologklinikerna, behandlas i fullmäktige idag 26 augusti.

Protokoll

Texten ovan innehåller ett litet urval av punkterna på dagordningen. Här finns alla möteshandlingar. 

Hela protokollet publiceras här på rvn.se när det justerats.

 


Tillbaka till toppen