Noterat från regionfullmäktige 28 oktober 2020

2020-10-28 15:19

Delårsrapporten, avgiftsfri influensavaccination för riskgrupper och en utökning av onkologens lokaler på sjukhuset i Sundsvall var några ärenden som behandlades vid regionfullmäktiges sammanträde den 28 oktober.

Vid regionfullmäktiges sammanträde den 28 oktober var samtliga 77 ordinarie ledamöter inbjudna att delta igen för första gången sedan pandemins början. För att hela regionfullmäktige skulle kunna mötas på ett coronasäkert sätt hade fullmäktigemötet flyttats till större lokaler på Hotell Södra berget i Sundsvall.

Delårsrapport januari-augusti 2020

Den pågående pandemin och hanteringen av covid-19 har inverkat på många sätt under året, och läget är ännu ovisst kring hur situationen kommer att utvecklas resterande del av året. För att hela regionfullmäktige skulle kunna mötas på ett coronasäkert sätt hade fullmäktigemötet flyttats till större lokaler på Hotell Södra berget i Sundsvall.

Invånarperspektivet

Inom invånar- respektive processperspektivet bedöms målen vara på väg att nås. Under invånarperspektivet når tillgängligheten till hälso- och sjukvård inte önskade nivåer inom den specialiserade vården, utvecklingen har dock skett i önskad riktning i primärvården.

Processperspektivet

I processperspektivet bedöms utveckling ha skett i enlighet med hållbarhetsplanens ambitioner, utifrån dess fyra målområden. Därtill har utvecklingsarbetet för en god, nära och jämlik vård fortgått under delåret, i syfte att skapa en tillgänglig, samordnad och nära vård för länets invånare.

Medarbetarperspektivet

I medarbetarperspektivet uppnås inte målnivån gällande sjukfrånvaro. Främst har korttidsfrånvaron ökat, vilket i första hand bör betraktas som en effekt av pandemin och de rekommendationer som givits kring sjukfrånvaro. Sammanfattande bedömning av måluppfyllelsen i medarbetarperspektivet är att måluppfyllelse är på väg att nås.

Ekonomiperspektivet

Delårsresultatet, exklusive orealiserade kursförändringar, för januari-augusti, visar på ett överskott med 11 miljoner kronor (föregående år -136 miljoner kronor). Prognosen i delårsbokslutet, exklusive orealiserade kursförändringar, för helåret 2020 visar på ett överskott med 108 miljoner kronor, vilket är 88 miljoner kronor bättre än budgeterat resultat. Det sammanlagda ackumulerade återställningskravet efter år 2020 beräknades uppgå till 119 miljoner kronor, som ska vara återställt senast år 2024.

Efter att delårsbokslutet till och med augusti sammanställdes har årsprognosen försämrats något på grund av en lägre skatteunderlagsprognos. Den nu aktuella prognosen visar ett överskott på 78 miljoner kronor.

Samtliga verksamheter ska minska kostnaderna

Regionfullmäktige uppmanar samtliga verksamheter inom Region Västernorrland att minska kostnaderna. Hälso- och sjukvårdsnämnden ska snarast och i ett högre tempo vidta nödvändiga åtgärder för att reducera underskotten och intensifiera arbetet mot en ekonomi i balans för nämndens samtliga verksamhetsområden.

Avgiftsfri influensavaccination

Regionfullmäktige beslutade att från och med i år ska vaccinering mot säsongsinfluensa vara avgiftsfri i Västernorrland för personer över 65 år och personer som tillhör en medicinsk riskgrupp. Målsättningen är att uppnå en 60-procentig täckningsgrad och kostnaden för Region Västernorrland beräknas till 4,5 miljoner kronor per år.

Utökning av onkologens lokaler

Regionfullmäktige beslutade att en om- och tillbyggnation av onkologens lokaler på sjukhuset i Sundsvall ska genomföras. Detaljprojektering har färdigställts och en entreprenad har upphandlats. Lokalytan för den nya tillbyggnaden uppgår till cirka 4 000 kvadratmeter bruksarea. Projektet har i juni 2020 kostnadsberäknats till en total anskaffningskostnad på 165 miljoner kronor.

Interpellationer, frågor och motioner

Vården av ME-sjuka patienter i Västernorrland, framtiden för Närvården i Härnösand och kostnader för tomma lokaler var några ämnen som togs upp via interpellationer, frågor och motioner.

Protokoll publiceras på webben

Texten ovan innehåller ett urval av punkterna på dagordningen. Du hittar fullständig dagordning under Alla sammanträdeshandlingar. Hela protokollet publiceras på sidan protokoll från regionfullmäktige på rvn.se när det har justerats.


Tillbaka till toppen