Noterat från regionfullmäktige 29 april

2020-04-29 15:53

Vid regionfullmäktiges sammanträde fokuserades det på årsredovisningen för 2019 och regionplan för åren 2021-2023.

På grund av den pågående coronapandemin var det färre deltagare och färre ärenden än vanligt vid regionfullmäktiges sammanträde den 29 april. Genom frivillig kvittning kunde deltagarantalet minskas från ordinarie 77 ledamöter till 39 ledamöter.

Inledning av regiondirektören

Tillförordnad regiondirektör Anders Sylvan inledde sammanträdet med en lägesrapport när det gäller spridningen av covid-19 i Västernorrland och påpekade att vi måste vara beredda på att ha en krissituation som fortsätter under sommaren. Anders Sylvan lyfte också den aktuella frågan om utveckling av nära vård i Västernorrland, där förslag finns framtaget som bland annat innebär en utveckling av tre geografiska närsjukvårdsområden.

Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen för år 2019 redovisades i korthet. Revisorerna bedömer sammantaget att resultatet för år 2019 inte är förenligt med de finansiella mål som fullmäktige har uppställt. Hälso- och sjukvårdsnämnden anses inte ha vidtagit tillräckliga åtgärder för att komma till rätta med underskottet i verksamheten.

Årsredovisning för 2019

Måluppfyllelsen bedöms i årsredovisningen för år 2019 som god inom tre av fyra perspektiv.

Invånarperspektivet

I invånarperspektivet görs bedömningen att måluppfyllelsen var på väg att nås under 2019. Inom hälso- och sjukvården samt tandvården påverkade bemanningssituationen även år 2019 tillgängligheten och det ekonomiska resultatet. Inom det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet nås överlag de uppsatta målen.

Medabetarperspektivet

I medarbetarperspektivet bedöms målen vara på väg att nås under år 2019. Bland annat redovisas goda resultat i mätningen av hållbart medarbetarengagemang, HME. Sjukfrånvaron låg år 2019 på oförändrad nivå i jämförelse med 2018.

Processperspektivet

Även under processperspektivet bedöms målen vara på väg att nås under år 2019. Arbetet med de regionala utvecklingsmålen och att integrera ”Agenda 2030” i det regionala utvecklingsarbetet bedöms ha fortlöpt väl under året. Det regiongemensamma miljöcertifikatet har bibehållits 2019.

Ekonomiperspektivet

Målen inom ekonomiperspektivet för år 2019 bedöms däremot inte som uppnådda. Årets ekonomiska resultat, innebär en försämring sedan föregående års resultat och understiger också budgeterad nivå. Målen gällande kostnad för inhyrd personal, liksom målet att alla förvaltningar minst ska nå budgeterat resultat uppnås inte.

Regionfullmäktige fastställde 2019 års justerade resultat till minus 67 miljoner kronor, med hänsyn tagen till de balanskrav som finns.

Regionplan 2021 - 2023

Jämfört med föregående plan för åren 2020–2022 har verksamhetsmål och ekonomiska förutsättningar uppdaterats främst utifrån det regionala utvecklingsuppdraget med nyligen beslutad regional utvecklingsstrategi för Västernorrland 2020–2030, regionens hållbarhetsplan, ambitionerna för att uppnå nära vård samt framtidens hälso- och sjukvård.

Regional utveckling

Som utvecklingsansvarig ska regionen leda arbetet kring den regionala utvecklingsstrategin, regional kulturplan, regional transportplan, regionala serviceprogrammet och andra underliggande planer, strategier och program. Samarbetet ska syfta till hållbar regional tillväxt och en ökad nytta för regionens invånare.

Utveckling av nära vård

Förändrade arbetssätt är grundstommen för att kunna möta den systemförändring som nära vård innebär. Region Västernorrland har arbetssätt och organisation som stöder nära vård genom samordning av sjukhusvård och primärvård, som ger förutsättning för kontinuerlig samverkan med länets kommuner.

Ekonomi

Det ekonomiska läget i föreslagen regionplan bygger på Sveriges Kommuner och Regioners skatteunderlagsprognos från februari 2020. Därefter har konsekvenserna av coronapandemin inneburit att det ekonomiska läget just nu är mycket svårbedömt både på kort och lång sikt.

Protokoll

Efter att protokollet från regionfullmäktige den 29 april har justerats publiceras det på rvn.se.


Tillbaka till toppen