Noterat från regionfullmäktige 30 oktober 2019

2019-10-30 15:05

Vid regionfullmäktiges sammanträde den 30 oktober var det delårsrapporten för perioden januari-augusti 2019 som var i fokus.

Delårsresultatet, exklusive orealiserade kursförändringar, för januari-augusti, visar på ett underskott med 136 miljoner kronor. Regionens finansiella mål för 2019, ett positivt resultat med minst 97 miljoner kronor beräknas inte kunna nås. Istället är prognosen för helåret ett underskott på 215 miljoner kronor. Hälso- och sjukvårdsnämnden beräknas ha ett underskott på 431 miljoner kronor, varav specialistvårdens somatiska verksamhet står för minus 397 miljoner kronor.

Regionfullmäktige beslutade därför att ge i uppdrag till hälso- och sjukvårdsnämnden att i ett högre tempo vidta nödvändiga åtgärder för att reducera underskotten under resterande del av innevarande år. Kostnaderna för hyrpersonal pekas ut som ett särskilt viktigt område där kostnadsreduceringar behöver ske. Kostnaden för inhyrd personal inom hälso- och sjukvårdsnämnden har nämligen ökat med 58 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år.

Samtliga verksamheter i Region Västernorrland uppmanas att minska sina kostnader för att bidra till en ekonomi i balans.

På väg att nå målen inom invånar- och processperspektiven   

Inom invånar- och processperspektiven bedöms verksamhetsmålen vara på väg att nås vid delårsuppföljningen. Bland annat har arbetet med regional tillväxtplanering, fördelning av projekt- och företagsstöd samt regional infrastrukturplanering vidareutvecklats under perioden.

En viktig utmaning inom hälso- och sjukvården, bedöms i nuläget vara att skapa effektiva arbetssätt och förbättrad resursanvändning, som i sin tur leder till högre produktivitet och tillgänglighet.

Sjukfrånvaron var vid delårsuppföljningen 5,0 procent, en minskning med 0,2 procentenheter jämfört med samma period 2018, vilket innebär att målnivån uppnås. Det arbete som påbörjades 2016 i samverkan med Försäkringskassan, HR och Länshälsan för att sänka sjukfrånvaron anges som en viktig framgångsfaktor.

Revisorernas bedömning av delårsrapporten

Revisorerna bedömer sammantaget att resultatet inte är förenligt med de finansiella mål som fullmäktige uppställt och att resultatet endast delvis är förenligt med verksamhetsmålen. Revisorerna ser mycket allvarligt på att det ackumulerade balanskravsresultatet på minus 147 miljoner kronor inte bedöms kunna återställas under året.

Fastställande av styrdokument

Regionfullmäktige beslutade vid sammanträdet om att fastställa revideringar av följande styrdokument:

  • Stöd till ideella organisationer
  • Digitaliseringspolicy
  • Arvodesregler för förtroendevalda samt regler för partistöd
  • Regional kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan
  • Krisberedskap och allmän säkerhet

Motioner som behandlades under mötet

Ingeborg Wiksten (L) inkom med en motion om åldersdiskriminering i vården. Motionären vill att regionfullmäktige avskaffar den övre åldersgränsen för screening av bröstcancer. Svaret på motionen blev att Region Västernorrland följer Socialstyrelsens rekommendation som är att alla kvinnor mellan 40–74 år ska erbjudas screening vartannat år.

Pia Lundin (SJVP) inkom med en motion om att utveckla vårdformen ”Barnmorska hela vägen” – för kvinnor i Ådalens upptagningsområde. Motionären föreslår bland annat att omföderskor på vardagar ska få möjlighet att föda vid sjukhuset i Sollefteå. Svaret på den motionen var att det inte är möjligt bland annat med hänsyn till patientsäkerhetsrisker. Regionfullmäktige beslutade att avslå motionen som nu var på minoritetsåterremiss.

Interpellationer och frågor

Interpellationer och frågor vid fullmäktigemötet handlade bland annat om kirurgisk kompetens vid sjukhuset i Sollefteå och Region Västernorrlands materialförsörjning.

Protokoll

Texten ovan innehåller ett urval av punkterna på dagordningen. Hela protokollet publiceras på rvn.se när det justerats.


Tillbaka till toppen