Noterat från regionstyrelsen 14 april

2020-04-14 12:31

Ny regiondirektör, regionplan, årsredovisning, satsning på god och nära vård och anpassningar med anledning av det nya coronaviruset behandlades vid regionstyrelsens sammanträde den 14 april.

Ny regiondirektör

Regionstyrelsen ställde sig bakom beslutet att erbjuda Åsa Bellander, tidigare kommundirektör i Sundsvalls kommun, tjänsten som regiondirektör i Region Västernorrland. Hon tillträder i oktober 2020 och chefsförordnandet sträcker sig i fyra år med möjlighet till förlängning.

Regionplan 2021-2023

Regionstyrelsen lämnar nu vidare förslag till ”Regionplan 2021-2023” för beslut i regionfullmäktige i slutet av april. Jämfört med gällande plan för 2020–2022 har verksamhetsmål och ekonomiska förutsättningar uppdaterats främst utifrån det regionala utvecklingsuppdraget med nyligen beslutad regional utvecklingsstrategi för Västernorrland 2020–2030, regionens hållbarhetsplan, ambitionerna för att uppnå nära vård samt framtidens hälso- och sjukvård.

Årsredovisning för 2019

Inom invånar-, medarbetar- och processperspektiven bedöms måluppfyllelsen vara på väg att nås. Däremot bedöms inte målen inom ekonomiperspektivet vara nådda. Det justerade resultatet för år 2019 fastställdes till minus 67 miljoner kronor utifrån balanskravet. Det innebär att det nu kvarstår sammanlagt minus 214 miljoner kronor att återställa senast år 2024.

Satsning på kvinnors hälsa

Med hjälp av statligt stöd görs nu en satsning på 22 miljoner kronor för ökad tillgänglighet och jämlikhet i mödrahälsovården och förlossningsvården samt förstärkta insatser för kvinnors hälsa åren 2020-2022. En samlad återredovisning över genomförda åtgärder och aktiviteter ska lämnas till regionstyrelsen under första halvåret 2021.

Utveckling av god och nära vård

Regionstyrelsen beslutade att närmare 73 miljoner kronor ska satsas på en omställning av hälso- och sjukvården med fokus på primärvården. Satsningen möjliggörs genom en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och staten för att utveckla god och nära vård. Målet är att skapa en god, nära och

samordnad vård och omsorg som främjar jämlik hälsa. Återredovisning ska ske till regionstyrelsen under första halvåret 2021.

Nytt företagsstöd för att mildra krisen

Med anledning av coronapandemin beslutade regionstyrelsen om att införa ett nytt företagsstöd som riktar sig till mindre företag i regionen som behöver investera för att ställa om sina verksamheter. Satsningen riktar sig till mikroföretag (företag med högst nio anställda och 20 miljoner kronor i omsättning) i Västernorrland och erbjuds i form av en utvecklingscheck till prioriterade grupper året ut.

Förändrad ersättning till hälso- och vårdcentralerna

Med anledning av det nya coronaviruset har hälso- och vårdcentralerna anpassat sina verksamheter och har färre fysiska besök och mer kontakt på distans, vilket påverkar ersättningen till hälso- och vårdcentralerna. Därför tog regionstyrelsen vid sitt sammanträde den 14 april beslut om att tillfälligt ändra ersättningsmodellen för hälso- och vårdcentralerna. Nu kommer det att betalas ut grundersättning per listad patient istället för besöksersättningen.

Anpassning av kund- och leverantörsbetalningar

På grund av den pågående pandemin tog regionstyrelsen ett beslut som möjliggör att kunder och leverantörer till Region Västernorrland kan få ange kortare betalningstid på sina fakturor eller få längre kredittid för sina betalningar. Beslutet gäller betalningar till/från mindre lokala företag och leverantörer av varor och tjänster som är samhällskritiska.

Protokoll

Detta är ett urval av mötets innehåll. När protokollet är justerat publiceras det på rvn.se. Nästa regionstyrelsemöte hålls den 13 maj 2020.


Tillbaka till toppen