Noterat från regionstyrelsen 18 mars

2020-03-18 15:15

Fördelning av riktade statliga medel, insatser för att stärka det civila försvaret och information om covid-19 var några ärenden som var på agendan vid regionstyrelsens sammanträde den 18 mars.

Satsning på sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och regeringen gjort en överenskommelse för år 2020 i syfte att ge sjukskrivningsfrågorna högre prioritet i hälso- och sjukvården och för att utveckla sjukskrivningsprocessen i regionerna. Försäkringskassan har tagit fram redovisningskraven och är de som följer upp och betalar ut medlen.

Utifrån de uppsatta villkoren beräknar Region Västernorrland med att få ta del av totalt cirka 20 miljoner kronor till satsningen.

Medel för jämlik och effektiv cancervård

Region Västernorrland har för år 2020 tilldelats 7 677 766 kronor för arbetet med standardiserade vårdförlopp. Medlen utbetalas i två delar där den andra delen utbetalas i höst efter godkänd redovisning till Socialstyrelsen.
De avsatta medlen ska användas till:

  • prevention och tidig upptäckt
  • tillgänglig och god vård med fokus på patienten
  • kunskapsutveckling, kompetensförsörjning och forskning.

Under det första halvåret år 2021 ska genomförda satsningar och aktiviteter återredovisas till regionstyrelsen.

Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården

Utifrån den statliga satsningen på ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2020 avsätter regionstyrelsen 1 000 000 kronor för satsningar på kortare väntetider, strategiskt tillgänglighetsarbete och förbättrad väntetidsstatistik. En modell för fördelning av medlen inom primärvården ska tas fram och uppföljning av satsningen kommer att ske löpande i hälso- och sjukvårdsnämnden. Under det första halvåret år 2021 ska också en återredovisning göras till regionstyrelsen.

Uppstart av arbetet med krigsorganisation

Som ett led i arbetet med att utveckla det civila försvaret tog regionstyrelsen beslut om att ett arbete ska påbörjas med att ta fram en krigsorganisation som beskriver vilka delar av verksamheten som ska bedrivas och hur personalbemanningen ska säkerställas vid höjd beredskap. I uppdraget ingår också att se över krigsplacering.

Regionens beredskapsenhet genomför regionens civilförsvarsplanering i samverkan med Socialstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Försvarsmakten Militärregion Nord, Länsstyrelsen och övriga regioner i Sverige.

Prioritering av nationellt bredbandsstöd

Ett nytt nationellt bredbandsstöd beslutades av regeringen hösten 2019 och
administreras av Post- & Telestyrelsen (PTS). Region Västernorrland är en av totalt fyra regioner som utsetts att få ta del av det nya stödet under år 2020. Region Västernorrland tilldelas 34 miljoner kronor under år 2020 och regionstyrelsen har nu beslutat hur de beviljade medlen ska prioriteras inom länet.

Rapport om beredskap för covid-19

Anders Sylvan, tillförordnad regiondirektör, gav en lägesrapport kring hanteringen av covid-19. Regional särskild sjukvårdsledning är aktiverad centralt och lokala särskilda sjukvårdsledningar är aktiverade på sjukhusen. En aktuell bild av smittspridningen gavs tillsammans med en beskrivning av vidtagna åtgärder.

Förvaltningschefen för Regional utveckling berättade hur förvaltningen ställer om sina arbetssätt med ambitionen att erbjuda samma nivå av service som tidigare med hjälp av digitala kanaler. En omställning till distansundervisning sker också på våra folkhögskolor.

Protokoll

Detta är ett urval av mötets innehåll. När protokollet är justerat publiceras det på rvn.se. Nästa regionstyrelsemöte hålls den 14-15 april 2020.


Tillbaka till toppen