Noterat från regionstyrelsen

2020-05-13 14:00

Särskilda satsningar på jämlik och effektiv cancervård, sammanhållna vårdförlopp och psykisk hälsa var några av ärendena som behandlades vid regionstyrelsens sammanträde den 13 maj.

Satsning på jämlik och effektiv cancervård

Regionstyrelsen beslutade att avsätta cirka 3,8 miljoner kronor för att nå en mer jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider. Satsningen möjliggörs med hjälp av statliga medel och fokuserar på tre delar:

  • prevention och tidig upptäckt
  • tillgänglig och god vård med fokus på patienten
  • kunskapsutveckling, kompetensförsörjning och forskning.

Uppföljning kommer att ske löpande i hälso- och sjukvårdsnämnden och återrapporteringen görs till regionstyrelsen under första halvåret 2021.

Sammanhållna vårdförlopp

Som ett led i den nationella satsningen på personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp avsätter regionstyrelsen drygt 5,1 miljoner kronor till det regionala arbetet. Syftet är att öka jämlikheten, effektiviteten och kvaliteten i vården bland annat med hjälp av ett nationellt system för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården.

Utfallet kommer löpande att följas upp i hälso- och sjukvårdsnämnden och vårdvalsutskottet. En återredovisning till regionstyrelsen ska ske första halvåret 2021.

Psykisk hälsa

Utifrån en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) avsätter regionstyrelsen drygt 23,2 miljoner kronor till Region Västernorrlands arbete med psykisk hälsa 2020. Av beloppet fördelas cirka 3,3 miljoner kronor till ungdomsmottagningarna samt en miljon till brukarorganisationerna. Resterande medel fördelas på fortsatt utvecklingsarbete, insatser för barn och unga, kunskapsbaserad och säker hälso- och sjukvård samt traumavård.

Uppföljning och analyser av genomförda aktiviteter kommer att göras i hälso- och sjukvårdsnämnden och vårdvalsutskottet. En samlad återredovisning sker till regionstyrelsen första halvåret 2021.

Balanserat styrkort för 2021

Regionstyrelsen beslutade om balanserat styrkort för år 2021. Det balanserade styrkortet utgår från de övergripande mål som fastställts i regionplanen för åren 2021-2023 och har omsatts i mål och mått för år 2021. Det balanserade styrkortet innehåller mål och mått inom de fyra perspektiven invånare, processer, medarbetare och ekonomi.

Regionstyrelsens och nämndernas styrkort kommer att omsättas på förvaltnings- och verksamhetsnivå.

Budgetförutsättningar 2021-2023

Jämfört med gällande plan för 2020 – 2022 har ekonomiska förutsättningar och verksamhetsmål uppdaterats främst utifrån det regionala utvecklingsuppdraget, regionens hållbarhetplan, utvecklingen av nära vård samt framtidens hälso- och sjukvård.

Utifrån budgetförutsättningarna ska Regionledningsförvaltningen ta fram förslag till verksamhetsplan inklusive budget för 2021 samt plan för åren 2022-2023.

Fördjupat stöd och uppföljning av ekonomin

Hälso- och sjukvårdsnämnden har fortsatt stora behov av att få genomslag i de handlingsplaner som tagits fram för att komma tillrätta med ekonomin. Utifrån styrelsens uppsiktsplikt konstateras att det ekonomiska perspektivet behöver ges fortsatt fokus. Därför kommer planering och genomförande av åtgärder för att förbättra ekonomin att vara fortsatt prioriterat.

Regionstyrelsen beslutade därför att nödvändigt stöd ska ges för att understödja fortsatt planering och genomförande av effektiviseringsarbetet samt att regionstyrelsen ska ges en förstärkt/fördjupad uppföljning av insatser och effekter vid styrelsens möten.

Protokoll

Detta är ett urval av mötets innehåll. När protokollet är justerat publiceras det på rvn.se. Nästa regionstyrelsemöte hålls den 4 juni 2020.


Tillbaka till toppen