Ny folkhälsorapport visar vägen för utvecklingen av hälso- och sjukvården

2021-10-01 09:38

I veckan presenterades en folkhälsorapport för Västernorrland 2011 – 2020 vid kommunernas och regionens samverkansorgan för hälso- och sjukvårdsfrågor, SocialReKo. Rapporten sammanfattar invånarnas hälsa utifrån ett folkhälso- och jämlikhetsperspektiv och ska utgöra kunskapsunderlag för att utveckla hälso- och sjukvården i länet.

Vi står inför demografiska utmaningar med en högre andel äldre invånare och en lägre andel i yrkesför ålder. Rapporten visar att kvinnor har en sämre självskattad hälsa och att den psykiska ohälsan ökar hos ungdomar och unga kvinnor. Generellt visar också rapporten att ju lägre socioekonomisk position desto sämre hälsa hos individen.

Viktigt att känna till verkligheten

Underlaget är viktigt för att kunna prioritera vad som behöver göras i det länsgemensamma arbetet för en förflyttning mot en god och nära vård i länet såväl på en politisk nivå som på en verksamhetsnivå. Folkhälsorapporten är en förutsättning för att kunna följa förändringen av hälsa och välmående hos befolkningen över tid och för att sedan kunna utvärdera de insatser och åtgärder som genomförts.

- Utifrån ett regionalt perspektiv är jag glad över att vi tagit beslutet att god och nära vård är en förflyttning som behöver ske i alla delar av våra verksamheter, det är en regional utvecklingsfråga såväl som en hälso- och sjukvårdsfråga. Den här rapporten bekräftar det genom att tydligt peka på vikten av att förebygga ohälsa. Att arbete och utbildning är grundläggande faktorer för ett gott liv och välmående. Vidare vill jag lyfta det förebyggande perspektivet där tidiga insatser för barn är bland det viktigaste vi kan göra för att främja hälsa och välmående, säger Elina Backlund Arab (S), ordförande i Social ReKo och vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Västernorrland.

- Från ett kommunperspektiv ser jag det som viktigt att fortsätta arbetet med att få människor i egen försörjning samt att möta det växande behovet av psykisk ohälsa. Det är av största vikt att vi samarbetar både inom kommunen, exempelvis skolan och socialtjänsten, och med regionen, säger Krister Mccarthy (S), vice ordförande i Social ReKo och ordförande i socialnämnden, Härnösands kommun.

Specifikt för varje kommun

Den länsövergripande folkhälsorapporten för Västernorrland kommer under hösten att brytas ned och redovisas på kommunnivå. Det blir ett underlag för att mer specifikt kunna ge en bild av hur det ser ut i varje kommun.

- För politiken blir det viktigaste att vi fortsätter bygga en struktur där politiken blir tydligare i sina uppdrag samt kopplingen till de mål vi sätter, säger Krister Mccarthy.

- Vidare kommer vi prioritera att fortsätta arbetet med en förbättrad  samverkansstruktur mellan kommunerna och regionen så vi skapar bättre möjligheter till samverkan och samarbete för våra medarbetare, säger Elina Backlund Arab.

Folkhälsorapport 2021. En kartläggning av befolkningens hälsa och livsvillkor i Västernorrlands län.

Framsida

Tillbaka till toppen