Tåg som färdas genom landskapet
Regeringens satsning kan ge förutsättningar för en snabbare process gällande dubbelspår.

Regeringens ökade satsning kan påskynda utbyggnaden av dubbelspår

2021-04-16 15:39

Regeringens infrastrukturproposition, som presenteras vart fjärde år, visar inriktningen på politikens satsningar under de kommande 12 åren. Den senaste propositionen, som presenterades under fredagen, innehåller en kraftsamling och utökning med ytterligare 178 miljarder kronor, pengar som ska gå till att bygga nya järnvägar och vägar och till att sköta underhållet av befintlig infrastruktur.

Exakt hur pengarna ska fördelas kommer att hanteras efter att riksdagen har fattat beslut om de ekonomiska ramarna, vilket väntas den 21 juni. Därefter kommer regeringen ge Trafikverket i uppdrag att ta fram ett förslag på hur pengarna ska användas.

- Jag är glad över att regeringen nu ökar satsningarna på infrastruktur. Vi var många som kände oro efter att ha tagit del av Trafikverkets inriktningsunderlag i höstas. Det saknade utrymme för nya investeringar som Nya Ostkustbanan. Nu tillför regeringen mer pengar än många hade förutspått, vilket är bra. Med tanke på de stora investeringar som nu görs i norra Sverige, där över 1 000 miljarder investeras, krävs att dubbelspårsutbyggnaden påskyndas. Nya Ostkustbanan är Sveriges längsta flaskhals. Med tanke på den snabba nyindustrialisering som nu sker måste regeringen prioritera dubbelspåret i nästa planbeslut, annars riskerar bristfälliga järnvägsförbindelser lägga krokben för framtiden, säger Glenn Nordlund, ordförande regionstyrelsen samt ordförande i Nya Ostkustbanan.

Samsyn i regionerna

Det fins en god samsyn i de sex nordligaste regionerna om hur kommande satsningar bör se ut för att möta de investeringar som nu görs. Nya Ostkustbanan och Norrbotniabanan är – tillsammans med Botniabanan – grunden i detta system.

- Genom att bygga ut kustjärnvägen skapas en helt ny möjlighet. Godstransporterna på järnväg kommer då att bli konkurrenskraftiga, det handlar om halverade kostnader för järnvägstransporterna. Kopplingen till hamnarna stärks och hela transportsystemet blir därmed klimatanpassat. Att få upp en modern kustjärnväg, hela sträckan mellan Gävle och Luleå, kostar runt 60 miljarder och skulle ge en järnväg för snabba, långa och tunga tåg. Restiderna skulle halveras och antalet flygpassagerare skulle minska drastiskt, säger Glenn Nordlund.

En stor fördel är att Nya Ostkustbanan ligger bra till planeringsmässigt. Genom att Trafikverket och berörda regioner och kommuner så målmedvetet arbetat med utbyggnadsstrategin, finns ett gediget beslutsunderlag.

- Vi ligger bättre till än de flesta andra projekt i Sverige och det gör att det är möjligt att påskynda utbygganden, avslutar Glenn Nordlund.

Förslagen i propositionen lägger grunden för den kommande nationella planen för transportinfrastrukturen. Efter att infrastrukturpropositionen beslutats av riksdagen den 21 juni fortsätter arbetet med den så kallade åtgärdsplaneringen. Den innebär att de åtgärder som bör prioriteras in i den nationella planen identifieras. Beslut om ny nationell plan planeras till 2022.

För mer information, kontakta:

Glenn Nordlund, ordförande regionstyrelsen

Telefon: 070-558 81 53

E-post:glenn.nordlund@rvn.se

Roger Wetterstrand, enhetschef kollektivtrafik och infrastruktur

Telefon: 070-190 58 85

E-post:roger.wetterstrand@rvn.se

 


Tillbaka till toppen