Region Västernorrland deltar vid EU-konferens och understryker vikten av fungerande godstransporter i norra Sverige

2021-10-29 11:38

Region Västernorrland har bjudits in till forumet Scandinavian Mediterranean Rail Freight Corridor (ScanMedRFC) för godstransporter som hålls fredag 29 oktober. På forumet deltar aktörer som representerar gods- och logistikbranschen från hela EU för att diskutera internationella transporter med särskilt fokus på järnvägstrafik och sjöfart och hur Europa bäst sammanlänkas för effektiva godstransporter.

Det är inte första gången frågan om järnvägsutbyggnad i norra Sverige lyfts på EU-nivå. När EU-tåget Connecting Europe Express kom till Sverige i början av oktober deltog Region Västernorrland och presenterade den omvärldsbevakning och godsrapport som tagits fram inom ramen för samarbetena Nya Ostkustbanan och Botniska korridoren. Med på mötet deltog flera aktörer från infrastruktur- och transportbranscherna i Sverige och EU.

- Vi var med på tåget för att berätta om alla investeringar som görs här uppe men också för att ställa frågor kring vad vår gröna omställning kan bidra med om den inte också matchas med grön transportinfrastruktur, säger Lotta Rönström som är Senior Adviser på North Swedens Europakontor i Bryssel.

Godsrapporten och omvärldsanalysen som tagits fram har blivit ett användbart verktyg i arbetet för att snabba på arbetet med att färdigställa utbyggnaden av järnvägen.

- Vår omvärldsanalys väcker stort intresse och alla industriinvesteringar i norra Sverige väcker även intresse hos internationella gods- och logistikföretag, säger infrastrukturstrateg Henric Fuchs. Vi exporterar allt mer till östra Europa vilket gör det mer kostnadseffektivt att transportera gods på järnväg och sjöfart, tillägger Fuchs som projektlett arbetet med att ta fram omvärldsanalysen och godsrapporten.

Godskorridor länkar samman Europa

I publiken på tåget Connecting Europe Express fanns bland andra Linda Thulin, styrelseordförande för ScanMedRFC, som är Europas längsta godskorridor. Den sträcker sig mellan Stockholm-Oslo genom Danmark, Tyskland, Österrike och ända ned till Palermo i södra Italien. Godskorridoren infördes som ett led i EU-kommissionens arbete att sammanlänka Europa, bland annat genom att öka den internationella järnvägstrafikens attraktivitet och effektivitet.

- Genom att det nu investeras mer än 1 000 miljarder kronor skapas det helt nya möjligheter i norra Sverige, säger Linda Thulin. Det är viktigt att norra Sverige är tydliga och kommunicerar vilka möjligheter som finns - inte minst hur intermodala transporter och järnvägen kan bidra till en önskvärd utveckling, avslutar Thulin. 

Nya Ostkustbanan och Norrbotniabanan inkluderas i stomnätskorridoren

I somras beslutade Europaparlamentet att förlänga stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet och därmed inkludera Nya Ostkustbanan och Norrbotniabanan vilket kan innebära att staten får upp till 40 miljarder kronor i medfinansiering från EU när kustjärnvägen från Gävle till Luleå byggs ut.

- EU:s beslut från i juli är en milstolpe i vårt arbete för att tydligare koppla ihop norra Sverige med Stockholm, resten av landet och i förlängningen hela EU, säger regionrådet Glenn Nordlund. Vi har nått resultat i EU och önskar att regeringen fattar beslut om att avsätta ytterligare medel till att bygga ut hela dubbelspåret, avslutar Glenn.

I och med EU:s beslut om att medfinansiera utbyggnaden av kustjärnvägen i norra Sverige, som en del av det prioriterade europeiska järnvägsnätet, öppnas nya dörrar för norra Sverige och fler gods- och logistikföretag vill veta mer om vad som händer här. Näringslivets beslut om att investera mer än 1 000 miljarder kronor i norra Sverige de kommande 20 åren har inte bara gjort avtryck i Sverige utan också inom EU. 

Glenn Nordlund, Lotta Rönström, Linda Thulin och Henric Fuchs.


Tillbaka till toppen