Region Västernorrland deltar vid rundabordssamtal i riksdagen om nyindustrialisering och behovet av ny infrastruktur i norra Sverige

2021-10-27 15:15

Regeringen har meddelat att man tänker tidigarelägga infrastruktursatsningar för att möta de stora transportbehov som investeringarna i industrin och näringslivet kommer medföra i norra Sverige. Hittills har dock regeringen avgränsat beskrivningen av investeringar till att endast omfatta Norrbotten och Västerbotten. Riksdagsledamöterna från Västernorrland; Jasenko Omanovic (S), Jörgen Berglund (M) och Anne-Li Sjölund (C), har idag bjudit in Region Västernorrland till ett rundabordssamtal om rekordinvesteringarna i norra Sverige och om behoven av grön transportinfrastruktur.

Av de 1 070 miljarder kronorna som satsas i norra Sverige är i nuläget merparten koncentrerade till främst Norrbotten och Västerbotten men vi ser även stora etableringar i Gävleborg och Västernorrland. Att bara bygga infrastruktur i direkt anslutning till investeringarna i Norrbotten och Västerbotten innebär att man bara löser delar av problemen. Nya flaskhalsar uppstår och systemeffekter skulle gå förlorade.

- Vi går nu in i slutfasen av den fyraåriga processen med att ta fram en nationell transportplan för de kommande tolv åren vilken regeringen ska fatta beslut om nu till våren, säger infrastrukturstrateg Henric Fuchs. Det är helt avgörande för oss i Västernorrland och i resten av norra Sverige att regeringen tar ett helhetsgrepp och satsar på att bygga ut hela järnvägen från Gävle ända upp till Luleå, tillägger Fuchs.

Stora satsningar i norra Sverige

Syftet med rundabordssamtalet i riksdagen är att belysa de stora satsningar som det befintliga näringslivet i Gävleborg och Västernorrland gör samt alla de nya etableringar som sker.

- Högt räknat skulle det kosta åtta miljarder kronor att bygga ny järnväg mellan Härnösand och Sundsvall, vilket skulle motsvara SCA:s investering i Östrandsfabriken i Timrå som också uppgick till åtta miljarder kronor, lyfter enhetschef Roger Wetterstrand. För att vi ska kunna stärka den nationella konkurrenskraften och klara av den gröna omställningen behövs politiska beslut om investeringar i infrastrukturen, tillägger Wetterstrand.

Med en utbyggd järnväg längs hela kuststräckan som binder ihop Stockholm med Luleå skulle innebära halverade restider, fyra gånger så mycket kapacitet samt snabbare, längre och tyngre godstrafik på järnvägen som bidrar till överflyttning av långväga godstransporter.


Tillbaka till toppen