Region Västernorrland för dialog med EU om att öka tempot i utbyggnaden av Nya Ostkustbanan

2021-09-30 13:15

EU har pekat ut 2021 som det europeiska järnvägsåret (European Year of Rail) för att belysa järnvägen som det mest hållbara, innovativa och säkra transportsättet. Under året arrangerar EU en rad olika aktiviteter på temat runtom i unionen och nu kommer tåget Connecting Europe Express (CEE) till Sverige och Stockholm 1 – 2 oktober.

- EU är angelägna om att Sverige påskyndar utbyggnaden av modern järnväg i norra Sverige, särskilt mot bakgrund av de historiska satsningar som görs här för att ställa om vår industri till att bli klimatneutral, säger Glenn Nordlund, regionråd, Region Västernorrland.

Fram till 2040 inventeras mer än 1 070 miljarder kronor i nyindustrialisering och för att revitalisera befintligt näringsliv i norra och mellersta Sverige. Det skulle kosta cirka 30 miljarder kronor att bygga ut dubbelspåret mellan Gävle – Härnösand (Västeraspby) och ungefär lika mycket till för att bygga Norrbotniabanan. EU fattade i somras beslut om att man är villig att medfinansiera utbyggnaden av de båda banorna med upp till 50 procent.

- Den totala kostnaden för att bygga ut de båda banorna skulle uppgå till 60 miljarder kronor varav EU nu lovat att täcka upp till halva kostnaden, säger infrastrukturstrateg Henric Fuchs. Att få till en ny och modern kustjärnväg som binder samman Stockholm och alla mellanliggande orter upp till Luleå och vidare till Finland för 30 miljarder kronor framstår närmast som en blygsam investering för staten, särskilt i jämförelse med de privata investeringar som nu görs i vår del av landet, tillägger Fuchs.

Medan näringslivet har påbörjat arbetet med att anlägga nya industrier samt omställningen till koldioxidfri produktion är kustjärnvägen norr om Gävle gammal och norr om Umeå finns det ingen järnväg. Om inte staten påskyndar arbetet med att bygga ut Nya Ostkustbanan riskerar vi att behöva transportera varor som framställts klimatsmart på väg istället för på järnväg och till sjöss.

Löfte om utbyggnad av kustjärnvägen

Sverige har tidigare lovat EU att bygga ut kustjärnvägen i norra Sverige fram till 2030 då sträckan Stockholm – Luleå vidare över till Finland ingår i EU:s prioriterade och utpekade stomnät för järnvägsinfrastruktur.

- Därför var det glädjande att infrastrukturministern i förra veckan betonade att man nu avser att öka tempot i utbyggnaden av kustjärnvägen för att möta de stora industriinvesteringarna i norra Sverige, säger Nordlund. Men det är samtidigt viktigt att regeringen fattar tydliga beslut om finansiering och en tidplan för utbyggnaden av Nya Ostkustbanan och Norrbotniabanan, avslutar Glenn Nordlund.

Region Västernorrland deltar aktivt tillsammans med de sju nordligaste regionerna i samarbetet Botniska korridoren kring prioriteringar av utbyggnad av infrastruktur i norra och mellersta Sverige. Den 1 – 2 oktober i Stockholm representeras samarbetet Botniska korridoren av de båda regionråden Birgitta Sarcrédeus (KD) från Region Dalarna och Jan Lahenkorva (S) från Region Gävleborg samt av infrastrukturstrateg Henric Fuchs, projektledare Christoffer von Bothmer och EU-rådgivare Lotta Rönström.

Connecting Europé Express

European Year of Rail

Kontakt: 
Henric Fuchs, Infrastrukturstrateg
Telefon: 073-270 75 57
E-post: henric.fuchs@rvn.se

Glenn Nordlund, Regionråd
Telefon: 070-558 81 53
E-post: glenn.nordlund@rvn.se


Tillbaka till toppen