Region Västernorrland fortsätter i positiv utveckling gällande minskad klimatpåverkan

2019-11-20 08:08

För sjätte året i rad, publicerar SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) en rapport om öppna jämförelser av miljöarbetet i regionerna. För Region Västernorrland har det blivit en positiv trend inom de områden som jämförs och minskningen av klimatpåverkan från medicinska gaser visar på mycket goda resultat i årets rapport.

Ett område där Region Västernorrland tagit ett stort steg från 2017 till 2018 i minskad klimatpåverkan är medicinska gaser, där utsläppen i kg koldioxidekvivalenter per invånare minskat med hela 52 procent från 2,9 till 1,4. Denna minskning är bland annat ett resultat av att det nu finns installerade lustgasdestruktionsanläggningar vid samtliga förlossningsavdelningar i organisationen.

Vidare så har även resultatet med energianvändning i fastigheter, antibiotikarecept per tusen invånare, förnybara drivmedel i kollektivtrafiken och andel ekologiska livsmedel fortsatt utvecklats i positiv riktning. Samtliga dessa områden ger förutom minskad negativ påverkan på klimatet även minskad användning av resurser vilket också är positivt för miljön.

- Region Västernorrland arbetar långsiktigt och systematiskt med att reducera energianvändningen och öka andelen förnybar energi i fastighetsbeståndet, vilket ger goda resultat. Det är viktigt med fortsatta satsningar för att hålla i det arbete som gjorts och fortsätta utvecklingen, säger Sofia Mackin, Hållbarhetschef.

Inom området materialåtervinning av avfall går trenden i rätt riktning men det finns mer att göra inom området. Region Västernorrland arbetar systematiskt med miljöledning och ständiga förbättringar och för just avfallsområdet har en ombyggnation på en av våra avfallscentraler genomförts under 2019, vilket förväntas bidra till ökad grad av materialåtervinning.

Rapporten visar på mycket positiva resultat för tioårsperioden 2009-2018.
Ta del av sammanställningen här:  Öppna jämförelser Miljöarbetet i regionerna 2019.pdf


Tillbaka till toppen