Temadagen om den digitala utvecklingen i Västernorrland samlade ett 100-tal politiker och tjänstemän från hela länet. Några av representanterna från Region Västernorrland var Märta Molin, regional utvecklingsdirektör, Glenn Nordlund, regionråd (S), Jonas Appelberg, FUI-direktör och Anette Hägglund Sundin, it- och digitaliseringschef.
Temadagen om den digitala utvecklingen i Västernorrland samlade ett 100-tal politiker och tjänstemän från hela länet. Några av representanterna från Region Västernorrland var Märta Molin, regional utvecklingsdirektör, Glenn Nordlund, regionråd (S), Jonas Appelberg, FUI-direktör och Anette Hägglund Sundin, it- och digitaliseringschef.

Regional samverkan för digital omställning

2020-02-11 10:59

Lyhördhet för invånarnas behov och en stark regional samverkan är två viktiga framgångsfaktorer för att klara den digitala omställningen.

Det var huvudbudskapet till cirka 100 ledande politiker och tjänstemän från länets kommuner och Region Västernorrland som i slutet av förra veckan samlades i Härnösand till en temadag kring den digitala utvecklingen.

- Sveriges invånare förväntar sig en smart, tillgänglig och kvalitativ välfärd med ökad tillgång till teknik som ger snabb och sammanhållen service. I dag är dock endast en av fyra invånare nöjda med den digitala servicen från landets kommuner och regioner, inledde Anders Nordh från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Temadagen anordnades på initiativ av Region Västernorrland tillsammans med Kommunförbundet Västernorrland. Region Västernorrland har genom sitt regionala utvecklingsansvar uppdraget att samordna och följa upp digitaliseringsarbetet och bredbandsutbyggnaden i Västernorrland.


- Sveriges invånare förväntar sig en smart, tillgänglig och kvalitativ välfärd med ökad tillgång till teknik som ger snabb och sammanhållen service, framhöll Anders Nordh från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Kunskap och inspiration

- Syftet med temadagen var att ge både kunskap och inspiration till deltagarna och en möjlighet till fördjupat nätverkande och erfarenhetsutbyte över kommungränserna. Det är viktigt att vi fortsätter utveckla samverkan för att tillsammans ta oss an både utmaningar och möjligheter för att utveckla länet, säger Märta Molin, regional utvecklingsdirektör.

I den nya regionala utvecklingsstrategin (RUS) har digitalisering och digital transformation i mycket bred samverkan slagits fast som en av sex viktiga principer för hållbart regionalt utvecklingsarbete åren 2020–2030. Efter att regionfullmäktige i slutet av februari tagit ställning till utvecklingsstrategin ska också en regional digital agenda samt en ny bredbandsstrategi tas fram i bred samverkan.

I digitaliseringsarbetet har Regionbiblioteket i Härnösand ett viktigt uppdrag att verka för en ökad digital delaktighet med folkbiblioteken i länet som viktiga plattformar. Detta arbete sker med hjälp av statliga medel genom projektet Digitalt först.

- Framgången i denna satsning blir delvis avgörande för allt regionalt utvecklingsarbete, nämligen   att invånarna behärskar det digitala sammanhanget. I dag uppskattas närmare en miljon svenskar, av olika anledningar, befinna sig i digitalt utanförskap, säger Märta Molin.

Digitaliseringen är den enskilt största förändringsfaktorn i vår tid och påverkar hela samhället. Digitalisering får dock aldrig blir ett mål i sig utan är ett medel för att tillhandahålla en tillgänglig och likvärdig välfärd på ett nytt och smartare sätt.


- Det är viktigt att vi fortsätter utveckla samverkan inom länet för att tillsammans ta oss an både utmaningar och möjligheter, säger Märta Molin, regional utvecklingsdirektör.

Offentlig sektor behöver jobba på nya sätt

För att möta utmaningarna med den demografiska utvecklingen och kompetensförsörjningen behöver den offentliga sektorn ställa om och jobba på nya sätt. Rätt hanterad kan digitaliseringen bidra till att skapa en effektivare och mer innovativ välfärd. Inom flera områden bidrar digitaliseringen redan idag till bättre resultat och kvalitet i välfärden.

Några exempel är:

  • monitorering av personer med kroniska sjukdomar
  • diagnosmetoder för cancer och depression
  • användning av artificiell intelligens för att tidigt upptäcka läs- och skrivsvårigheter hos barn
  • uppkopplade fastigheter som sänker driftskostnader, minskar miljöpåverkan och bidrar till bättre inomhusmiljö.

Bättre arbetsmiljö och mindre administration

Medarbetare i välfärden kan genom digitalisering få en bättre arbetsmiljö, där fler enkelt har åtkomst till bästa tillgängliga information och kan ägna en större del av arbetstiden med mer invånarnära, värdeskapande och kvalificerade frågor.

En av deltagarna på temadagen var Anette Hägglund Sundin, nybliven IT- och digitaliseringschef i Region Västernorrland. Hon tror att en viktig framtida uppgift för kommuner och regioner är att göra digitaliseringen mer begriplig och konkret för både invånare och medarbetare.

- Vi behöver alla offentliga aktörer bli bättre på att begripligt förklara hur digitaliseringen kommer in i våra verksamheter och vilka konkreta möjligheter som tekniken skapar. Det är också viktigt att både invånare och medarbetare är delaktiga i förändringsarbetet, säger Anette Hägglund Sundin.

Sverige ska bli bäst i världen på e-hälsa 2025

År 2016 beslutade regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om att anta "Vision e-hälsa 2025". Målet är att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd.


Tillbaka till toppen