Regionbibliotek Västernorrland beviljas 150 000 kronor till utveckling

2022-03-02 16:13

Kungliga biblioteket har beslutat att bevilja Regionbibliotek Västernorrland 150 000 kr i utvecklings- samt spridningsbidrag för metodmaterial ”Barn och ungas delaktighet med avseende på nationella minoriteter”.

- Det här uppdraget stämmer bra överens med kulturplanens ställningstagande för allas delaktighet. Det visar att vi är på rätt väg för ett än mer inkluderande Västernorrland, säger Hans Backlund, ordförande Nämnden för hållbar utveckling.

Uppdraget utförs i samverkan med Sundsvalls kommun och regleras i ett avtal mellan Regionbiblioteket och Sundsvalls bibliotek. Sundsvalls bibliotek har utvecklat arbetssätt för att identifiera och kartlägga barn- och ungdomsverksamhet i kommunen samt tagit fram metoder för samråd med barn och unga om utformning av biblioteksverksamhet.

- I Sundsvalls kommun arbetar vi enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk samt regeringens strategi för romsk inkludering. Inom uppdraget har stadsbiblioteket under många år aktivt arbetat för att synliggöra och främja minoritetsspråk i sin verksamhet. Därför är jag glad och stolt över att deras arbete med att utveckla ett metodmaterial för användardialoger med barn och unga har uppmärksammats även nationellt och nu ska testas i några andra kommuner, säger Pirjo Linna, samordnare nationella minoriteter, Sundsvalls kommun.

Metodmaterial ska spridas nationellt

Kungliga biblioteket bedömer att Sundsvalls biblioteks erfarenheter och insikter borde vara tillämpbara i hela Sverige och gentemot alla de fem nationella minoriteterna. Försöksverksamheten ska därför utökas genom att Sundsvalls metodmaterial prövas i tre pilotkommuner för att säkerställa att det är generaliserbart och om behov finns att ytterligare utveckla materialet. Metoder och insikter kommer att dokumenteras på ett sådant sätt att det kan spridas på nationell nivå.

- Det är verkligen glädjande att Region Västernorrland fått uppdraget att utveckla ett nationellt metodmaterial som ska öka delaktighet för barn och unga i nationella minoriteter. Barn och unga som tillhör nationella minoriteter behöver ges ökade möjligheter att kunna påverka biblioteksverksamheternas innehåll och utformning. Vi tror att metodstödet som nu tas fram kommer att vara en viktig pusselbit i det arbetet, säger Maria Oldenmark, kulturchef, Region Västernorrland.

Regionbibliotek Västernorrland har fått i uppdrag att ta fram en plan för hur Sundsvalls erfarenheter kan överföras till de tre utvalda pilotkommunerna, Örnsköldsvik, Härnösand och Malmö för att därefter samla in och sammanställa allas erfarenheter i ett metodmaterial som blir spridningsbart nationellt.

Nationella minoriteter

Sedan år 2000 är samer (urfolk), tornedalingar, sverigefinnar, romer och judar erkända som nationella minoriteter i Sverige. Minoritetsspråken är samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch.


Tillbaka till toppen