Glenn Nordlund (S), regionstyrelsens ordförande och Dick Rytterdahl, ekonomidirektör.
Glenn Nordlund (S), regionstyrelsens ordförande och Dick Rytterdahl, ekonomidirektör.

Regionen gör ett positivt resultat på 220 miljoner kronor

2021-02-10 12:15

Region Västernorrland gör ett positivt ekonomiskt resultat för år 2020 på 220 miljoner kronor. Det innebär att de ekonomiska underskotten från tidigare år är återställda. Covid-19 har haft stor inverkan på resultatet.

Det preliminära bokslutet som visar ett resultat på 220 miljoner kronor, är 200 miljoner kronor bättre än budgeterat för år 2020. Det positiva bokslutet har bland annat påverkats av statliga stöd för att kunna hantera pandemin.

500 miljoner kronor i statsbidrag

Totalt har Region Västernorrland fått cirka 500 miljoner kronor i form av generella och riktade statsbidrag relaterade till pandemin under föregående år. Samtidigt har regionen haft stora extra kostnader med anledning av pandemin både för den direkta vården av sjuka i covid-19 samt för exempelvis provtagning, sjukresor, skyddsmateriel och ombyggnationer av lokaler.

- Personalens goda insatser har i hög grad bidragit till att 2020 års utfall blir mer positivt än det budgeterade resultatet. Vi har också en regering som sett regionernas behov under pandemin och valt att kompensera oss för det genom statliga tillskott, säger Glenn Nordlund (S), regionstyrelsens ordförande.

Några faktorer som bidragit till fjolårets goda resultat är:

  • Sammantaget högre generella statsbidrag och skatteintäkter än beräknat.
  • Lägre kostnader för inhyrd personal.
  • God finansiering av personalens sjuklönekostnader som staten betalade fram till och med juli.

Kostnaderna för inhyrd personal minskar

Region Västernorrland har fortsatta hög kostnad för inhyrd personal, även om kostnaden för inhyrda läkare och sjuksköterskor minskade med 75 miljoner kronor (15 procent) under föregående år. Totalt kostade den inhyrda personalen 426 miljoner kronor för regionen under år 2020.

Vårdskulden påverkar 2021 negativt

Covid-19 har skapat ett uppdämt vårdbehov då planerad vård fått skjutas på framtiden. Detta kommer att få ekonomiska konsekvenser kommande år.

- Vi är nu mitt uppe i hanteringen av pandemin, vilket gör att den ekonomiska utvecklingen för år 2021 är högst osäker. Att kommuner och regioner nu tillfälligt fått stora tillfälliga tillskott gör inte att ekonomin på sikt blivit bättre. En allt större andel äldre invånare som ger ett allt större framtida vårdbehov är en utmaning som finns kvar i Västernorrland, säger Dick Rytterdahl, ekonomidirektör i Region Västernorrland.

Fortsatt arbete med att minska kostnadsökningarna

Förutom höga kostnader för inhyrd personal finns fortsatta ekonomiska utmaningar när det gäller befolkningsförändringar och skatteunderlaget i Västernorrland.

- Region Västernorrland kommer inte kunna hoppas på fortsatta stora statliga tillskott. Vårt eget arbete med att sänka takten i våra kostnadsökningar behöver därför fortsätta med full kraft även kommande år. Regionens ekonomi ska vara långsiktigt hållbar, det är avgörande för att vi ska kunna leverera en effektiv, kvalitativ och jämlik vård, säger Glenn Nordlund.

Fotnot: Det preliminära resultatet på 220 miljoner kronor, är exklusive orealiserade finansiella kostnader och intäkter.


Tillbaka till toppen