Representant från riksdagens trafikutskott besöker strategisk transportnod i Västernorrland

2021-10-28 15:22

Efter inbjudan från regionrådet Ingeborg Wiksten (L) kommer Helena Gellerman (L) på besök till Sundsvall och Västernorrland fredag 29 oktober. Helena är ledamot i riksdagens trafikutskott tillika klimatpolitisk talesperson för Liberalerna och kommer till Sundsvall för att på plats uppleva en del av de investeringar som sker i infrastruktur och näringsliv i Västernorrland.

Sundsvall växer och under senare år har flera miljarder investerats i och kring staden. Ny infrastruktur byggs och helt nya och attraktiva bostadsområden växer fram. Delar av näringslivet ställer om och investerar stort i Västernorrland och nya företag etablerar sig.

- Den utveckling som har skett och fortfarande sker i Sundsvall är häpnadsväckande och ingjuter hopp inför framtiden, både för kommunen och regionen, säger regionrådet Ingeborg Wiksten (L).

Viktig transportnod

Sundsvall har genom åren utvecklats till en strategisk transportnod för personresor och har tagit stora steg mot att också bli en strategisk gods- och logistiknod. Det understryks av de omfattande investeringarna som kommunen gör i hamnen och i en ny logistikpark, de statliga investeringarna i det nya hamnspåret samt triangelspåren i Bergsåker.

- Sundsvall ligger långt fram i processen med utbyggnaden och omvandlingen av staden som plats men även som transportnod för samtliga transportslag, säger infrastrukturstrateg Henric Fuchs. Norra Sverige är i omvärldens blickfång och många befintliga och nya företag genomför och planerar stora investeringar i norr, inte minst SCA och Northvolt, avslutar Fuchs.

För Västernorrland och Sundsvall anses dubbelspåret på Nya Ostkustbanan vara den enskilt viktigaste utvecklingsfrågan, både ur ett persontrafik- och godstransportperspektiv, och den pusselbit som saknas. Med ett dubbelspår kan både den svenska konkurrenskraften öka samtidigt som arbetsmarknadsregionen kan förstoras.

- Med Nya Ostkustbanan kan restiderna halveras och massor av gods kan flyttas från väg till järnväg, säger regionrådet Ingeborg Wiksten. För att växtkraften i den norra delen av landet inte ska leda till växtvärk behöver regeringen fatta beslut om att Nya Ostkustbanan ska byggas ut till sista metern, tillägger Wiksten.

Infrastrukturplan klar våren 2022

Under våren 2022 kommer regeringen fatta beslut om den nationella infrastrukturplanen 2022 – 2033. Planens omslutning uppgår till totalt cirka 799 miljarder kronor över tolv år men många projekt konkurrerar om medlen som omfattar allt underhåll, investeringar med mera för alla trafikslag. För att Nya Ostkustbanan Gävle – Härnösand (Västeraspby) ska kunna byggas ut till fullo krävs beslut om tilldelning om cirka 31 miljarder kronor, utöver de dryga 8 miljarder kronor som redan är avsatta. EU kan dock medfinansiera utbyggnaden av dubbelspåret med upp till 30 procent vilket skulle minska Sveriges del av investeringen.

För mer information om besöket, kontakta:

Ingeborg Wiksten 
Regionråd
Telefon: 070-657 02 30  
E-post:  ingeborg.wiksten@rvn.se   

Henric Fuchs
Infrastrukturstrateg
Telefon: 073-270 75 57
E-post: henric.fuchs@rvn.se

                                                

                                                     

Helena Gellerman (L), representant från riksdagens trafikutskott, Ingeborg Wiksten, regionråd (L)


Tillbaka till toppen