Bredbandskablar anslutna till router

Snabb fiberutbyggnad i Västernorrland under 2020

2021-03-26 16:07

Västernorrlands län hade under 2020 den tredje största procentuella ökningen i Sverige av antal hushåll som har möjlighet att koppla upp sig med snabbt bredband. 90 procent av länets hushåll kan erbjudas en fiberanslutning, enligt Post- och telestyrelsen.

Post- och telestyrelsen genomför årligen en mobiltäcknings- och bredbandskartläggning för att mäta hur arbetet mot de nationella bredbandsmålen går. Den senaste kartläggningen, från oktober 2020, visar att Sverige är ett av länderna i Europa som kommit längst. Totalt har 95 procent av hushållen i Sverige tillgång till snabb bredbandsuppkoppling. Motsvarande siffra för glesbygd är dock endast 68 procent. 

Nio av tio hushåll uppkopplade

Under 2020 hade Västernorrland den tredje största ökningen av andelen hushåll som har möjlighet att koppla upp sig med snabbt bredband. Andelen steg från 84,8 procent till 90,4 procent. Det innebär att nio av tio hushåll i länet nu är uppkopplade eller har tillgång till en uppkoppling med en hastighet om minst 1 Gbit/s. Det nationella målet för år 2025 är att 98 procent av hushållen ska ha den möjligheten. I Västernorrland så är det 77,2 procent av hushållen som är anslutna, 13,2 procent har möjlighet att ansluta sig och 9,6 procent saknar möjlighet att ansluta sig.

- Att utbyggnaden fortsätter är glädjande då tillgången till snabbt bredband är en förutsättning för att kunna leva och verka i hela länet. Det är också en förutsättning för förverkligandet av vår regionala utvecklingsstrategi, säger Sara Nylund, vice ordförande i regionstyrelsen Region Västernorrland

Bredbandsstöd har gett resultat

I Västernorrland har man arbetat hårt med att möjliggöra bredbandsstöd till de aktörer som vill bygga bredband. Genom stöd från olika EU-fonder, statliga stödmedel samt kommunal finansiering så har utbyggnaden fortsatt trots att de marknadsmässiga förutsättningarna ofta saknats.

- En viktig del i utvecklingen är att vi har en bra samverkan i länet mellan kommuner, regionala aktörer, stadsnät och privata aktörer. Detta är en nyckelfaktor för att på sikt nå upp till de nationella målen, säger Mathias Sundin, regional bredbandskoordinator Region Västernorrland

Västernorrland ligger fortfarande i nedre skiktet jämfört med övriga län i Sverige, så mycket arbete återstår. Framför allt i glesbygd återstår många hushåll att erbjuda bredband. 

Ny regional bredbandsstrategi för fortsatt arbete

Västernorrlands län har tagit fram en ny regional bredbandsstrategi som ska ligga till grund för det fortsatta arbetet mot nationella målet 2025. I strategin så återfinns fyra fokusområden och dessa är finansieringsmöjligheter, nyttan med bredband, tillgången till bredband samt samverkan. Region Västernorrland ansvarar för strategin men allt arbete sker i bred samverkan med länets övriga aktörer.

Utbyggnaden skiljer sig fortsatt mellan kommunerna. I Örnsköldsvik har totalt 95 procent av hushållen möjlighet att koppla upp sig medan det i Kramfors är endast 72 procent som har samma möjlighet. Det skiljer sig även mellan tätort och glesbygd. Även sett till kommunernas glesbebyggda områden så toppar Örnsköldsvik där 83 procent av hushållen har möjlighet att koppla upp sig. I Härnösand är motsvarande siffra endast 50 procent. Sett till flest anslutna hushåll totalt så ligger Sundsvall i topp med 86,4 procent. Flest andel anslutna hushåll i glesbygd har Timrå med 59,56 procent.

bredbandskartan.se

Regeringskansliets bredbandsstrategi

Mer information kan ges av Mathias Sundin, regional bredbandskoordinator.

Tfn. 070-214 38 23, E-post mathias.sundin@rvn.se


Tillbaka till toppen