Kristina Mårtensson
Kristina Mårtensson, verksamhetschef för psykiatrin i Region Västernorrland

SPOT-team införs i Sundsvall – fler patienter får psykiatriskt stöd i hemmet

2022-03-08 12:00

Det sker en omfördelning av resurserna inom psykiatrin. Det innebär att ytterligare ett mobilt team inrättas inom specialistspsykatrin för att ge patienter stöd i hemmet, att fem vårdplatser tillkommer inom barn- och ungdomspsykiatrin och att antalet vårdplatser minskar inom vuxenpsykiatrin.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har fattat beslutet och i april ska ärendet upp i regionfullmäktige.

Enligt förslaget ska ett specialistpsykiatriskt omvårdnadsteam (SPOT), som idag finns i Sollefteå och Örnsköldsvik, även inrättas i de södra delarna av länet. Det ska utgå från sjukhuset i Sundsvall och täcka kommunerna Sundsvall, Ånge, Timrå och Härnösand.

Snabb hjälp och stöd till fler

Teamet arbetar individanpassat, utifrån varje patients aktuella behov. Det kan ge stöd till ett större antal patienter, än de som tidigare behövt ligga sjukhus för att få tillräckligt tät kontakt med vården.

- Det innebär att patienten i akut skede kan få hembesök och stödsamtal dagligen, från och med samma dag man söker hjälp, utan väntetid. När patienten mår bättre kan man glesa ut stödet och kanske övergå till telefonkontakt en tid, säger Kristina Mårtensson, områdesdirektör länssjukvårdsområde psykiatri och habilitering

Inkludera anhöriga i vården

I Örnsköldsvik, Sollefteå och Kramfors har hembesöken av vårdteamen, som kan omfatta olika professioner beroende på behov, lett till att behovet av inläggningar på sjukhus minskat.

- Mobila team och hembesök har också visat sig vara ett bra arbetssätt för att göra anhöriga mera delaktiga i vården, genom att man får möjlighet till kontakt med anhöriga på ett naturligt sätt i samband med hembesöken, säger Kristina Mårtensson.

Fem nya platser inom BUP

En ombyggnation ska göras på den vårdavdelning där vårdplatserna för Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) ska ligga. De kommer att vara anpassade till barn i större utsträckning och ge tydliga avgränsningar mellan barn- ungdoms- och vuxenpsykiatrin

- Under senare år har barn och ungdomar som behöver heldygnsvård ökat. Vi har ett tydligt behov av att utveckla vår kapacitet och kompetens när det gäller inneliggande vård. Nu får vi möjlighet att bygga om och inrätta totalt fem fastställda vårdplatser inom BUP, säger Kristina Mårtensson.

Totalt sett kommer det här innebära en nerdragning av nio vårdplatser inom psykiatrin i länet, vilket fått kritik. Hur ser du på det?

- När vi omfördelar resurserna frigör vi personalresurser för att bemanna SPOT-teamen. Stöd i hemmiljön och även socialt har visat sig minska många vuxna patienters behov av att vårdas på sjukhus. Vi hoppas också få en viss utökning av budgetramen så att vi kan inrätta en mobil beroendeverksamhet. På så sätt kan vi hjälpa dem med samsjuklighet i missbruk eller beroende.


Tillbaka till toppen