Utvärdering av Region Västernorrlands hantering av pandemin

2021-01-12 15:24

Nu finns en oberoende utvärdering av Region Västernorrlands hantering av det nya coronaviruset klar. I utvärderingen lyfts den snabba omställning som skett inom hälso- och sjukvården, men en del förbättringsområden pekas också ut.

- Vi har under den här långvariga och fortfarande pågående krisen lärt oss mycket under resans gång. Vissa förbättringsområden blev tidigt identifierade och hanterade medan andra behöver analyseras vidare och tas fram åtgärdsplaner för, säger Åsa Bellander, regiondirektör.

Utvärderingen har genomförts av rådgivningsföretaget KPMG och sträcker sig från januari till augusti 2020.

Förslag till åtgärder

Sju åtgärdsområden med förslag på aktiviteter har identifierats av KPMG för att förbättra Region Västernorrlands krishantering inför en ny kris liknande denna pandemi:

  1. Stärk Region Västernorrlands krisledningsförmåga.
  2. Anpassa styrmodell under kris.
  3. Etablera anpassningsbara processer för krisledning och hantering.
  4. Tydliggör gränssnitt och ansvar.
  5. Viderutveckla struktur för intern samverkan och kommunikation.
  6. Förstärk verksamheter under kris och utveckla kontinuitetsplanering.
  7. Tydliggör stödfunktioners uppdrag i kris.

- Många utmaningar som vi haft i Region Västernorrland under pandemin har varit gemensamma i hela landet. På regional nivå behöver vi bland annat se över och tydliggöra ansvar och roller inom nyckelfunktioner, säger Åsa Bellander.

Regionstyrelsen behandlade rapporten

Vid regionstyrelsens sammanträde den 12 januari behandlades utvärderingen från KPMG. Regionstyrelsen beslutade att ge regiondirektören i uppdrag att senast i april 2021 återkomma med en handlingsplan för förbättringar baserad på rapportens förslag till åtgärder. Regiondirektören ska i april också återkomma med ett förslag på fortsatt genomlysning av Region Västernorrlands hantering av det nya coronavirusets effekter.

Här kan du ta del av rapporten

Här kan du ta del av hela rapporten ”Oberoende utvärdering av Region Västernorrlands hantering av det nya coronavirusets effekter” (pdf)


Tillbaka till toppen