Vården av äldre och multisjuka ska alltid baseras på individuella bedömningar

2020-12-01 16:36

IVO har efter granskning av särskilda boenden (SÄBO) som har haft en hög smittspridning och högre andel dödsfall av covid-19 kommit med kritik riktat till samtliga regioner i landet. Ingen region har tagit det fulla ansvaret för att säkerställa en individuellt behovsanpassad vård och behandling.

IVO konstaterar att lägstanivån i regionernas övergripande sätt att ta medicinskt ansvar är för låg. IVO har dock inte gjort någon jämförande granskning av boenden med låg eller ingen smittspridning.

”Vi tar kritiken på största allvar”

- Vi tar självklart tar denna kritik på största allvar och välkomnar IVO:s tillsyn. Vården av äldre, sköra invånare är en central uppgift för både primärvård och slutenvård. Region Västernorrland har sen flera år tillbaka arbetat med att ständigt förbättra den komplexa vården av äldre och multisjuka. Nu kommer vi att intensifiera detta arbete ytterligare med fokus på läkarmedverkan i boendena, säger primärvårdsdirektör Anna-Lena Lundberg,

I de anvisningar som togs under pandemins första våg lyftes tre prioriterade områden:

  • bedömning av akut sjukdom.
  • kontroller av skörare patienter med mer komplex eller instabil sjukdom.
  • framtagande av individuella vårdplaner för personer på Särskilt boende (SÄBO), korttidsboende och hemsjukvård.

Vården ska baseras på individuell bedömning

Grundläggande har hela tiden varit att vården ska baseras på individuell bedömning utifrån den enskildes situation och önskemål. I de regiondrivna enheter i Västernorrland som IVO granskat ser vi att individuella bedömningar gjorts, dock alltför ofta via telefon mellan regionens läkare och sköterska i kommunen.

- Vården av äldre och multisjuka är komplex. Vården som erbjuds ska vara till gagn för patienten. Modern sjukvård innebär att möjligheter till effektiv behandling kontinuerligt förbättrats. Samtidigt finns det en bortre gräns där behandlingen inte längre är möjlig, säger chefsläkare Martin Enander.

Viktigt med vård i trygg miljö

För patienter som befinner sig i livets slutskede är det särskilt viktigt att rätt åtgärder vidtas, och att den som önskar får vårdas i sitt eget boende i den miljö där man känner sig trygg. Det är lika viktigt att få den vård som kan bota en akut sjukdom, som att inte de sista timmarna i livet behöva tillbringa dessa i akutsjukvården när vården inte kan vända förloppet.

Avvägningen i detta dilemma är ofta svår och patienter bör få möjlighet att få prata om detta med ansvarig läkare innan det blir en akut situation. I dessa samtal är också anhöriga en självklar part. Detta kallas förhandsplanering av vård och planeras ingå som en del i äldrevården i samarbete mellan regionen och kommunerna.

Regionen står för läkarmedverkan på SÄBO och hemsjukvård, och kommunen står för resterande del av sjukvården i äldrevården utanför sjukhus, sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och undersköterskor. Läkarmedverkan i kommunens boenden är även reglerad i avtal mellan region och kommun.

 


Tillbaka till toppen