Västernorrland har långt kvar till bredbandsmålet

2020-03-27 14:18

Målet att 95 procent av invånarna i Västernorrland ska ha en bredbandshastighet på 100 Mbit/s i år är ett tufft mål. Trenden är dessutom att utbyggnadstakten avtar för varje år. När det gäller tillgången till fast bredband så ligger Västernorrland på tredje sista plats av alla län i Sverige. Det digitala utanförskapet har diskuterats de senaste åren och aktualiseras än mer i pågående Coronasituation då rekommendationen från statligt håll är att så många som möjligt ska arbeta och studera hemifrån - med hjälp av digitala verktyg.

Post- & Telestyrelsen (PTS) genomför årligen en kartläggning av de svenska hushållens tillgång till bredbandsuppkoppling. 2019 års kartläggning presenteras idag och den visar att Västernorrlands län fortsatt placerar sig i bottenskiktet. 73,7 procent av hushållen har tillgång till fast bredband med en hastighet om minst 100 Mbit/s. Om man särskiljer de hushåll som ligger utanför tätorter och småorter så har endast 40 procent tillgång till 100 Mbit/s. Med detta så placerar sig Västernorrlands län på tredje sista plats av alla län i Sverige.

Trenden är att utbyggnadstakten avtar. Ökningen från år 2018 ligger på 3,4 procent totalt i länet. En positiv del är att utbyggnaden i glesbygd går något snabbare. Där ökade antalet hushåll som har bredband med 8 procent under 2019. Fortsatt så finns det dock en klyfta mellan stad och land eftersom nästan dubbelt så många hushåll i och kring tätort har uppkoppling jämfört med hushåll i glesbygd.

En stor del av utbyggnaden i länet de senaste åren har delfinansierats av projektmedel.

- De områden som fortfarande inte har bredband är områden som är dyra att bygga ut och därför visar de privata aktörerna lågt intresse för dessa. Det kommer troligen att ligga ett stort ansvar på det offentliga om även dessa områden ska kunna erbjudas bredband, säger Mathias Sundin som är regional bredbandskoordinator i Västernorrland.

Om alla hushåll och företag i länet ska kunna erbjudas en bredbandsuppkoppling så kommer det att krävas belopp i miljardstorlek. För att detta ska vara möjligt så behöver såväl individer och företag som alla nivåer i samhället samverka. Västernorrlands län tar under år 2020 fram en ny regional bredbandsstrategi som ska bidra till att länet ska uppnå de nationella bredbandsmålen, säger Mathias Sundin, bredbandskoordinator i Region Västernorrland.

En konsekvens av att inte ha tillgång till bredband är att hushåll och företag får svårare att ta del av det allt större utbudet av digitala tjänster som såväl privata företag som offentliga aktörer erbjuder.

Det talas allt mer om ett digitalt utanförskap och den diskussionen aktualiseras just nu under rådande pandemi. För att hela Sverige ska kunna leva och ta del av ett framtida digitalt samhälle så krävs därför fortsatt stora satsningar på bredbandsutbyggnad.

 

Kontaktperson:
Mathias Sundin, regional bredbandskoordinator, Region Västernorrland
Telefonnummer: 070-214 38 23
E-post: mathias.sundin@rvn.se

Mer information:
PTS bredbandskartläggning 2019 återfinns i sin helhet på deras webbsida: https://statistik.pts.se/


Tillbaka till toppen