”Uthålligt och tillsammans”. Det var budskapet när Region Västernorrland och Länsstyrelsen hade en gemensam pressträff under tisdagen. Från vänster: Daniel Gustafsson, länsråd; Berit Högman, landshövding; Glenn Nordlund (S), regionstyrelsens ordförande samt Anders Sylvan, tf regiondirektör.

Vi rustar för det värsta scenariot

2020-03-31 18:08

- Tillsammans och med uthållighet gör vi vårt bästa för att mildra de negativa konsekvenserna av krisen. Detta för att så klokt och effektivt som möjligt hantera covid-19, något som berör hela samhället, sa Glenn Nordlund (S), regionstyrelsens ordförande då han tillsammans med landshövding Berit Högman höll i en gemensam pressträff på residenset i Härnösand under tisdagen.

Regionen, länsstyrelsen och kommunerna jobbar nära varandra och i kontinuerlig samverkan. Just nu bedöms läget i Västernorrland ha en måttlig påverkan på samhället – vilket innebär steg två på en femgradig skala. En skala som går från ingen påverkan till kritisk påverkan.

- Vår bedömning är att vi klarar att hantera det värsta scenariot som Folkhälsomyndigheten skissat på för Västernorrland. Det innebär ett 100-tal patienter på sjukhus varav 30 av dem kan behöva intensivvård, underströk Glenn Nordlund.

Samtidigt har Västernorrland fått sitt första dödsfall. Vi har nu 46 insjuknade fall av covid-19 i Västernorrland. 10 personer vårdas på sjukhus, varav en patient på intensivvårdsavdelning, bekräftade tillförordnad regiondirektör Anders Sylvan.


Personal som insjuknar

Region Västernorrland är som ansvarig för sjukvården högt belastad. Länsstyrelsen, kommunerna och räddningstjänsten förbereder för att personal blir sjuka och hur man ska hantera frånvaron i samhällskritisk verksamhet.

Samtliga aktörer arbetar med stödinsatser till företag, som påverkats av olika åtgärder på nationell nivå. Regionen har också ansvar för regional utveckling där både näringsliv, föreningsliv och kulturliv berörs.

- Där använder vi de upparbetade strukturer som finns för att hålla kontakt och stötta, sa Glenn Nordlund.

Olika roller

Länsstyrelsen har ansvar för att samordna staten, regionerna, kommunerna och civila samhället ifråga om smittskyddsaspekter, men också säkra att viktiga samhällsfunktioner kan upprätthållas under en krissituation.

- Vi har ansvar och vi tar ansvar, poängterade landshövding Berit Högman. Tillsammans med en bredd av aktörer gör vi allt vi kan för att skapa uthållighet och på bästa sätt ta oss stärkta ur den här krisen. Räddningstjänsten, polisen, försvarsmakten, näringslivet och civila samhället är alla viktiga aktörer för oss.

Två gånger per vecka sammanställs lägesbilder för att länet ska kunna göra rätt prioriteringar och ha bra underlag för planering. Därefter rapporterar Länsstyrelsen direkt till regeringen och MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) för att de ska få en så bra bild som möjligt av läget.


Tillbaka till toppen