Njursvikt och läkemedel

Kreatininvärdet påverkas förutom av njurfunktionen bland annat även av ålder, kön och muskelmassa. Vid 80 års ålder har nästan hälften av patienterna med normalt kreatinin sänkt GFR. För att få ett mer tillförlitligt värde på patientens njurfunktion är det därför viktigt att estimerat GFR (eGFR) beaktas.

eGFR

När kreatinin beställs utsvaras automatiskt eGFR (ml/min/1,73m2) baserat på kreatinin. Det är i de flesta fall tillräckligt för att dosera läkemedel. När det gäller läkemedel med smal terapeutisk bredd eller när patientens kroppsvikt avviker mycket från ”normen” rekommenderas att man räknar ut absolut eGFR. Det görs utifrån relativt eGFR, vikt och längd.

Blodtrycksmål vid njursvikt

≤ 140/90
< 140/85 vid diabetes utan albuminuri
≤ 130/80 vid albumunuri (U-Alb/Krea-index ≥ 3g/mol)
ACE-hämmare eller ARB bör användas vid albuminuri. Kreatinin och K måste kollas två veckor efter att ACE-hämmare eller ARB satts in eller dosökats.

Metformin

Vid GFR < 45 ml/min/1,73 m2 överväg att avstå från nyinsättning av metformin. GFR 30-45 ml/min/1,73 m2: Maxdos 500 mg x 2. Kreatininkontroll bör göras minst var tredje månad.
GFR < 30 ml/min/1,73 m2: Metformin ska sättas ut.

NSAID

NSAID ska användas med stor försiktighet och restriktivitet till patienter som är äldre, kärlsjuka, diabetiker, har hjärtsvikt/diuretika eller kronisk njursjukdom. I dessa fall endast korta kurer (< 5 dygn) med lägre dos. NSAID får aldrig ges till njurtransplanterade patienter, dialyspatienter eller patienter med GFR < 30 ml/min utan att prata med njurmedicinare först.

Viktigt

Alla patienter som står på metformin, NSAID och/eller ACE-hämmare/ARB ska vara välinformerade om att preparaten tillfälligt ska sättas ut vid hög feber, gastroenterit, dehydrering och akut njursvikt. Använd gärna de centrala receptfavoriterna för metformin, ACE-hämmare, ARB eller spironolakton, för att få med denna information på recepten.

Läs mer
Behandlingslinje, Nedsatt njurfunktion