Vår organisation

Region Västernorrland ansvarar för tre av länets fem folkhögskolor. Hola folkhögskola med verksamhet i Prästmon och Sollefteå, Ålsta folkhögskola i Fränsta och Sundsvall samt Örnsköldsviks folkhögskola i Örnsköldsvik.

Region Västernorrland

Region Västernorrland är en politiskt styrd organisation och regionfullmäktige har det yttersta ansvaret för regionens verksamhet och inriktning. Beslutsrätt delegeras av fullmäktige till regionstyrelsen och andra nämnder som i sin tur kan vidaredelegera den.

Region Västernorrlands verksamhet regleras genom de lagar och förordningar som styr offentlig förvaltning i Sverige. Förutom de nationella styrdokumenten finns lokala dokument som reglerar arbetet inom regionen. På en övergripande nivå fastställs dessa styrdokument av regionfullmäktige.

Regional utveckling

Regional utveckling utgör tillsammans med hälso- och sjukvård och tandvård regionens tre kärnverksamheter. Förvaltningen Regional utveckling ansvarar för verksamhetsområdena kultur och bildning, tillväxt, miljö och hållbarhet, kollektivtrafik och infrastruktur, folkhälsa samt internationellt samarbete.

Kultur och bildning

Kultur och bildning är det verksamhetsområde inom Regional utveckling där de tre folkhögskolorna ingår. Folkhögskoleverksamheten styrs ytterst av nämnden för Hållbar Utveckling. Varje skola har en rektor som ansvarar för den dagliga verksamheten. Kultur och bildningsverksamheten har sedan en verksamhetschef.


Tillbaka till toppen