Linnea Henriksson, Nattbilder, olja på pannå och papper, 2020. ©Linnea Henriksson/Bildupphovsrätt 2020. Keramiskt verk av Ida Rödén skymtar till höger.

"Landscape Takeover"

2020-06-21 22:36

Galleri Syster

I "Landscape Takeover" har Galleri Syster i Luleå bjudit in åtta konstnärskap under fyra utställningar, som på olika sätt tolkar landskap och vår relation till landskapet idag. I programförklaringen till projektet resonerar Galleri Syster om hur blicken på landskapet är i förändring och vilka parametrar som förändrar denna blick. De lyfter ett samtida perspektiv, där konsten i hög utsträckning problematiserar frågor om vår omgivning. Detta till skillnad från den klassiska, historiska bilden av landskapet där blicken ofta präglats av ägande och dominans, en manlig blick. "Landscape Takeover" är en undersökning i hur förskjutning av tolkningsföreträde ger oss en ny bild av vår omgivning och där kvinnors blick ger en annan tolkning av landskapet än den traditionella.

När jag besöker galleriet möter jag konstnären Anja Örn, en av de drivande krafterna bakom Galleri Syster. Vi pratar om det stora intresse för landskapet som finns idag och hur det självklart avspeglar sig i konsten. Exploateringshunger, klimatförändringar och rättigheter till land och vatten är brännande globala frågor som är påtagliga här i norr. I "Landscape Takeover" har många olika aspekter av landskapet visats. Tydligt kritiska debatterande verk, verk som berört tolkningsföreträde eller verk där en plats historia berättas på nytt. Skönheten i landskapet är också ofta representerad, om det så gäller orörd natur eller i exploateringens kölvatten. Det är intressant att estetiken från det traditionella landskapsmåleriet finns med, även om berättelsen är en helt annan.

Carolin Koss, Growth, 2-channel video, 2015. ©Carolin Koss.
Carolin Koss, Growth, 2-channel video, 2015. ©Carolin Koss.


I den här sista delen av "Landscape Takeover" möts konstnärerna Linnea Henriksson, Ida Rödén och Carolin Koss. De representerar tre tydliga angreppspunkter till temat, där främst Carolin Koss parallella videoprojektioner refererar till det yttre landskapet, det rumsliga och påtagliga. I de två projektionerna möts ett opåverkat landskap på Island och miljön runt en industristad nära Uralbergen. Okommenterat flätas bilderna från de två platserna samman, det orörda och det exploaterade. Ibland är bilderna visuellt lika varandra men med en avgrundsdjup skillnad i innehåll. Häpnadsväckande i sin skönhet och hjärtskärande i sin skönhet. Det ifrågasätter min förväntan och mina förutfattade idéer. Balansen mellan tanke och upplevelse rubbas.

I galleriet möts jag både av en liten introduktion till Ida Rödéns vetenskapsman Jonas Falck och Linnea Henrikssons måleri. I medsols galleririktigt promenadtempo närmar jag mig måleriet först. För oss som mött Linnea Henrikssons måleri tidigare är det här ett spännande återseende. Tidigare har hennes måleri ofta gett mig en kroppslig eller rumslig referens att hålla mig till. Nu lämnas jag åt mej själv och mina egna referenser. Det är ett nära undersökande av måleriet, ett kraftfullt arbetande med former och ytor. Några av hennes målningar borrar sig liksom ner i marken. Det är jordigt, ibland torrt och jag anar någon sorts pågående biologisk process eller ett växande. kanske en tillblivelse.

Ida Rödén, ur arbetet Jonas Falck - en avvisad upptäcktsresandes iakttagelser, installation med akvarell, teckning och keramik, 2019-2020. ©Ida Rödén.
Ida Rödén, ur arbetet Jonas Falck - en avvisad upptäcktsresandes iakttagelser, installation med akvarell, teckning och keramik, 2019-2020.
©Ida Rödén.


Ida Rödén har återskapat vetenskapsmannen Jonas Falcks forskning kring de mikroorganismer som var resultatet av ett meteoritnedslag i Kultsjön. Jonas Falck verkade i 1700-talet, i en tid av naturvetenskapliga landvinningar och en önskan att kategorisera och förmedla det upptäckta. Det noggranna seendet, analyserandet och redovisandet leder till så många inspirerande frågeställningar, både i det jag ser på plats och i den idévärld Ida Rödén beskriver. Med vilka preferenser och med vilket privilegium kategoriserar vi landskapet och dess alla beståndsdelar idag? Vilken är konstnärens egna roll i fiktionen, i iscensättandet av ett skeende? I gallerirummet är Jonas Falck och Ida Rödén högst konkreta, sanna och fantasieggande. De många lager av infallsvinklar, frågor och påståenden som ligger i det här verket hänger outtalade kvar i luftrummet för vidare samtal.

Den sista delen av Landscape Takeover pågår till 27 juni. Mer information om projektet finns på Galleri Systers webbplats


Text och foto: Lena Ylipää

Lena Ylipää, konstnär med en MFA från Konstfack 1996, och verksam i Lainio sedan dess. Medlem i konstnärsgruppen Koncentrat. Tidigare uppdrag som länskonstkonsulent för Region Norrbotten och mångårigt engagemang i branschorganisationerna. Kontaktperson för KRO i Norrbotten.

Huvudman för Volym är Regional Utveckling, Region Västernorrland. Region Jämtland Härjedalen, Region Norrbotten och Region Västerbotten stödjer Volym genom ekonomiskt bidrag och inskickat material. Skrivuppdragen i Norrbotten fördelas via konstkonsulent Ricky Sandberg och RCKs verksamhetsledare Hanna Isaksson. Skribenterna arvoderas av Region Norrbotten.

Volym 2020-06-21

Länk till artikel

 

 


Tillbaka till toppen