Studera med en NPF-diagnos

På Ålsta folkhögskola erbjuder vi en anpassad undervisning, socialt stöd och en tillgänglig miljö för deltagare med olika NPF-diagnoser vid skolans Allmän kurs.

All fler deltagare med en NPF-diagnos

Allt fler deltagare på folkhögskolornas Allmän kurs har någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). Rapporten ”Olika tillsammans”, som institutionen för beteendevetenskap och lärande vid Linköpings universitet publicerade 2015, visade att var tredje person av deltagarna på folkhögskolornas Allmän kurs har någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF).

Folkhögskolan utjämnar klyftor

Ett viktigt mål med folkbildningen och folkhögskolan är att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildningsnivån i samhället. Folkhögskolans individanpassade pedagogik har visat sig framgångsrik för att möta behoven hos olika grupper som av olika skäl inte funnit sig tillrätta i andra utbildningsformer. Det kan till exempel handla om personer med kort utbildningsbakgrund, begränsade svenskkunskaper eller funktionsvariationer. Just samspelet som uppstår mellan deltagarnas olikheter är en av utbildningsformens styrkor.

Utbildning för alla

I statens andra syfte med att stödja folkbildningen preciseras att folkhögskolan ska "bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen". Vår skolas idé och inriktning är att erbjuda en studiemiljö som utgår från individens förutsättningar. Det innebär att man får möjlighet att växa och utvecklas såväl som människa som inom sina studier. Samtidigt som vi aktivt arbetar med att i möjligaste mån individanpassa undervisningen utifrån varje deltagares behov och förutsättningar. På vår folkhögskola finns en plats för alla att växa.

Studera med en NPF-diagnos

På Ålsta folkhögskola arbetar vi gemensamt för att stötta deltagare med olika sorters problematik, samtidigt som vi ständigt utvecklar och anpassar vår pedagogik. Vi erbjuder en anpassad undervisning, socialt stöd och en tillgänglig miljö för deltagare med olika NPF-diagnoser.

Detta förverkligas dels genom personliga anpassningar för deltagaren i och utanför klassrummet, pedagogiskt stöd samt genom anpassning av kurser och studietakt. Vår ambition är att stödja alla kursdeltagare till en personlig utveckling. Tanken är att man som deltagare skall utvecklas i sin egen takt utifrån sina egna förutsättningar och mål.

Förutom studier är det också viktigt att man som individ utvecklas på det personliga planet och vi arbetar aktivt för att deltagaren ska få en stärkt självkänsla och växa som människa.

Kurator

På folkhögskolan finns tillgång till kurator, som arbetar både på grupp och individnivå.

Särskilt stöd

Vi erbjuder deltagare vid vår folkhögskola möjlighet till hjälp och extra stöd vid behov. Vår ambition är att ge våra deltagare handledning och stöd kring inlärningssvårigheter samt underlätta svårigheter som kan finnas i lärmiljön. Tillsammans, pedagoger och deltagare, försöker vi, så tidigt som möjligt, upptäcka, förstå, åtgärda och följa upp orsaker till svårigheter och utmaningar på både individ- och gruppnivå.

Specialpedagogiska myndigheten (SPSM)

Som folkhögskola har vi möjlighet att söka bidrag från SPSM och Folkbildningsrådet för merkostnader för pedagogiskt stöd i form av ökade lärarinsatser, ökade insatser för samordning, kurator och/eller studie- och yrkesvägledning. Detta möjliggör för oss som folkhögskola att kunna erbjuda en tillgänglig studiemiljö för våra deltagare.


Tillbaka till toppen