Vår organisation

Region Västernorrland ansvarar för tre av länets fem folkhögskolor. Ålsta folkhögskola med verksamhet i Fränsta och Sundsvall, Hola folkhögskola i Prästmon och Örnsköldsviks folkhögskola i Örnsköldsvik.

Region Västernorrland

Region Västernorrland är en politiskt styrd organisation och regionen-fullmäktige har det yttersta ansvaret för regionens verksamhet och inriktning. Beslutsrätt delegeras av fullmäktige till regionsstyrelsen och andra nämnder som i sin tur kan vidaredelegera den.

Region Västernorrlands verksamhet regleras genom de lagar och förordningar som styr offentlig förvaltning i Sverige. Förutom de nationella styrdokumenten finns lokala dokument som reglerar arbetet inom regionen. På en övergripande nivå fastställs dessa styrdokument av regionfullmäktige.

Regional utveckling

Regional utveckling utgör tillsammans med hälso- och sjukvård och tandvård regionens tre kärnverksamheter. Förvaltningen Regional utveckling ansvarar för verksamhetsområdena tillväxt, kultur, kollektivtrafik och infrastruktur, miljö och energi, folkbildning samt internationellt samarbete.

Folkbildning

Folkbildning är ett verksamhetsområde inom Regional utveckling. Folkhögskoleverksamheten styrs ytterst av nämnden för Hållbar Utveckling. Varje skola har en rektor som ansvarar för den dagliga verksamheten. Rektorerna arbetsleds av den regionala utvecklingsdirektören.

Regional utveckling på Region Västernorrlands hemsida