Porträtt på liten flicka med glasögon

Glasögonbidraget

Barn och unga 0-19 år har rätt till ett bidrag per år för glasögonglas eller kontaktlinser. Här finns information om vad som gäller samt länk till blankett och informationsmaterial, för den som behöver stöttal invånare i att söka bidrag.

Syftet med glasögonbidraget

Syftet med bidraget är att alla barn och unga, oavsett bakgrund eller funktionsförmåga, ska ges de bästa förutsättningarna för att utveckla sin potential och kunna delta på sina egna villkor såväl i skolan som på fritiden. 

I Västernorrland gäller:

  • Bidraget uppgår till högst 900 kronor per år. Om kostnaden för glas eller kontaktlinser är lägre, uppgår bidraget till den faktiska kostnaden.

  • Man betalar själv eventuell extra kostnad för båge, reparationer, hårdhets-, färg- eller antireflexbehandling.

  • Bidrag lämnas inte för kostnad för glasögon eller kontaktlinser som har skadats eller tappats bort eller kostnad för reservglasögon eller motsvarande kontaktlinser.

Optikern bedömer om det finns behov av glasögon eller linser. Rätt glas/lins provas ut och ett recept (ordination) skrivs ut av optikern. Recept från optiker ska medfölja fakturaunderlaget. Receptet ska vara aktuellt och får inte vara äldre än 12 månader.

Bidragsbeloppet dras av när kunden betalar sina glasögon/linser och optikern fakturerar Region Västernorrland aktuell bidragssumma.

Fakturaunderlag utbetalning av glasögonbidrag (pdf)

Att söka bidrag retroaktivt

De kunder som redan har hämtat ut glasögon/linser för barn och unga kan ansöka om bidraget retroaktivt. 

Blankett för retroaktiv utbetalning av glasögonbidrag (pdf)

Kvitto på erlagt belopp för glasögon samt recept/optikeranteckning ska bifogas blanketten och skickas till Region Västernorrland, Ekonomienheten enligt adress på blanketten. Ansökan kan göras inom 12 månader från betalningsdatumet för glasögonen.

Om man får ett för stort bidrag så kommer Region Västernorrland att kräva bidragstagaren på den summa som överstiger bidragsbeloppet.

För att få bidrag för glasögonglas eller kontaktlinser för barn 0-7 år krävs recept eller ordinationsunderlag från en ögonläkare, ortoptist eller legitimerad optiker anställd inom Region Västernorrland.

Barn och unga 8-19 år vänder sig till valfri legitimerad optiker för bedömning.

Abonnemang på kontaktlinser eller glasögon

Vissa optiker erbjuder sina kunder att köpa linser eller glasögon på abonnemang med olika villkor. Då kan inte ansökan för glasögonbidrag hanteras av optiker. Den som väljer att köpa linser eller glasögon på abonnemang måste ansöka om glasögonbidrag själv.

Glasögonbidraget betalas ut en gång per kalenderår. Ansökan ska skickas in när man har betalat minst 900 kronor på abonnemanget.

Ansökan ska innehålla följande:

  • Ifylld ansökningsblankett, Retroaktiv utbetalning av glasögonbidrag (pdf)
  • Synintyg från optiker, det vill säga recept/ordination för glasögon eller linser. Intyget får inte vara äldre än ett år vid tecknande av abonnemanget.
  • Kopia på abonnemangsavtalet där det ska framgå datum för tecknandet av avtal, vem abonnemanget gäller, styrkor på glasögonen/linserna samt kostnad per månad. Bidraget gäller endast ETT par glasögon eller linser upp till 900 kronor.
  • Betalningsbevis i form av kontoutdrag där betalningsmottagare tydligt framgår. Om abonnemanget gäller fler än ett par glasögon så beräknas bidraget på det dyraste paret glasögon.

Foldrar om glasögonbidraget på andra språk

arabic (pdf)

dari (pdf)

english(pdf)

farsi (pdf)

somaliska (pdf)

tigrinja (pdf)


Tillbaka till toppen