Kunskapsstyrning

Kunskapsstyrning är styrning och ledning av hälso- och sjukvård baserat på evidens/bästa tillgängliga kunskap, kvalitet och resultat med kvalitetsmålet God vård.

Sveriges regioner har sedan 2018 ett gemensamt system för kunskapsstyrning. Kunskapsstyrningssystemet handlar om att utveckla, sprida och använda bästa tillgängliga kunskap inom hälso- och sjukvården. Målet är att bästa kunskap ska finnas tillgänglig och användas i varje patientmöte. Inom systemet sker även samverkan med kommuner, myndigheter, patient- och professionsföreningar. Samspelet sker på och mellan nationell, sjukvårdsregional och regional/lokal nivå.

Inom kunskapsstyrningssystemet tas kunskapsstöd fram inom relevanta områden och utformas så att de är lätta att använda. Systemet ska göra det enklare att samordna kunskapsstöden som används i hälso- och sjukvården.

Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård (SKR)

Film om kunskapsstyrning

Vad är kunskapsstyrning? I en kort film beskrivs hur regioner och partners, som exempelvis myndigheter och kommuner, kan arbeta resurseffektivt samtidigt som det förenklar för ledning att leda, utveckla och prioritera verksamheten. Vården ska utgå från bästa tillgängliga kunskap i form av kliniska kunskapsstöd.

I filmen medverkar patienten och patientforskaren Sara Riggare. 

Om kunskapsstyrning (SKR)

Målbild för kunskapsstyrning

Med visionen "Vår framgång räknas i liv och jämlik hälsa - tillsammans gör vi varandra framgångsrika" vill regionerna skapa ett lärande och stödjande system för hälso- och sjukvården där:

  • Bästa tillgängliga kunskap används i varje enskilt patientmöte.
  • Patientmötet följs upp och analyseras både på individnivå och gruppnivå.
  • Ny kunskap kan snabbt omsättas och ny kunskap genereras och systematiseras.
  • Identifiering och prioritering av förbättringsområden tillsammans med patienten är en del av vardagen.
  • Det är enkelt att jobba kunskapsbaserat.

Kunskapsstyrningen syftar till att stödja hälso- och sjukvårdens övergripande mål som utgår från kriterierna i "God vård", det vill säga att vården ska vara kunskapsbaserad, säker, individanpassad, jämlik, tillgänglig och effektiv.

Sammanhållen struktur

I en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning ingår

  • kunskapsstöd
  • stöd för uppföljning och analys
  • stöd för verksamhetsutveckling och ledarskap

Frågor om kunskapsstyrning

För frågor eller synpunkter gällande kunskapsstyrning i Region Västernorrland, kontakta kunskapsstyrning@rvn.se.


Tillbaka till toppen