Behandlingslinjer, vårdförlopp och kvalitetssäkrade vårdprocesser

Här hittar du information om och länkar till de lokala och nationella kunskapsstöd som Region Västernorrland använder inom hälso- och sjukvården.

Behandlingslinjer

En behandlingslinje baseras på aktuella kunskapsunderlag och beskriver ansvarsfördelning och förväntat vårdförlopp (standardiserat vårdprocess) för en viss diagnos.

Den talar om vad som ska göras och av vem på de olika vårdnivåerna egenvård, primärvård och specialistvård, och preciserar när byte av vårdnivå bör ske genom tydliggörande av remisskriterier. En behandlingslinje är regiongemensam och fastställs av regiondirektören.

Just nu pågår ett arbete med att integrera behandlingslinjerna med de kunskapsstöd som kommer från det nationella systemet för kunskapsstyrning.

Till behandlingslinjer

Standardiserade vårdförlopp i cancervården

Ett standardiserat vårdförlopp är ett förutbestämt och innehållsmässigt definierat utredningsförlopp för en viss cancerdiagnos. Vårdförloppen ska framför allt korta tiden mellan välgrundad misstanke om cancer till start av första behandling.

Kunskapsbanken - Cancercentrum

I Kunskapsbanken hittar du alla nationella vårdprogram, standardiserade vårdförlopp (SVF), stöddokument, läkemedelsregimer med information till patienter och basfakta om läkemedel från Regionala cancercentrum.

Kunskapsstöd för dig som arbetar i cancervården

Nationellt kliniskt kunskapsstöd för primärvård (NKK)

Nationellt kliniskt kunskapsstöd är regionernas gemensamma rekommendationer för utredning, behandling och uppföljning. Idag innehåller kunskapsstödet ungefär 370 nationella rekommendationer anpassade för användning i patientmötet inom primärvården. Varje region kan komplettera de rekommendationerna med tillägg om till exempel ansvarsfördelning och remissrutiner. RVN kompletterar bland annat med behandlingslinjer.

Nationellt kliniskt kunskapsstöd 

Kvalitetssäkrade vårdprocesser

Kvalitetssäkrade vårdprocesser (KVP) är kunskapsbaserad och beskriver hela processen för respektive diagnos, från symtom till stabil behandling.

Utifrån behandlingslinjerna prioriterades fyra diagnoser. Kvalitetssäkrad vårdprocess diabetes typ 2 är den enda av de fyra som är färdigutvecklad och implementerad. De övriga kommer att utvecklas nationellt inom ramen för kunskapsstyrning.


Tillbaka till toppen