Behandlingslinjer och övriga kunskapsstöd

För att hjälpa dig i patientmötet finns flera typer av kunskapsstöd framtagna inom det nationella systemet för kunskapsstyrning.

Nationellt kliniskt kunskapsstöd 

Nationellt kliniskt kunskapsstöd är regionernas gemensamma rekommendationer för utredning, behandling och uppföljning. Idag finns cirka 370 nationella rekommendationer anpassade för användning i patientmötet. Varje region kan komplettera rekommendationerna med lokala tillägg. I Region Västernorrland är de lokala tilläggen våra behandlingslinjer. Behandlingslinjen talar om vad som ska göras och av vem på de olika vårdnivåerna egenvård, primärvård och specialistvård, och preciserar när byte av vårdnivå bör ske genom tydliggörande av remisskriterier.

Nationellt klinisk kunskapsstöd

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp syftar till att patienter ska uppleva en mer välorganiserad och helhetsorienterad vård utan onödiga väntetider i samband med utredning och behandling. På så sätt ska vården bli mer jämlik och jämställd. Du hittar vårdförloppen under respektive diagnosområde där sådant finns framtaget.

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Ett standardiserat vårdförlopp inom cancervården

Ett standardiserat vårdförlopp inom cancervården är ett förutbestämt och innehållsmässigt definierat utredningsförlopp för en viss cancerdiagnos. Vårdförloppen ska framför allt korta tiden mellan välgrundad misstanke om cancer till start av första behandling.

Ett standardiserat vårdförlopp inom cancervården

Kvalitetssäkrade vårdprocesser (KVP)

Kvalitetssäkrade vårdprocesser (KVP) är ett lokalt kunskapsstöd som beskriver hela processen för respektive diagnos, från symtom till stabil behandling. Kvalitetssäkrad vårdprocess diabetes typ 2 är den process som är färdigutvecklad och implementerad i RVN. Övriga liknande processer utvecklats nationellt inom ramen för kunskapsstyrning och vårdförlopp.

Kvalitetssäkrad vårdprocess diabetes typ 2


Tillbaka till toppen