Österåsen, grön slänt och blommor

Remiss

Behandlingsprogrammet på Österåsen benämns Livsstilsskolan och är ett program för intensiv livsstilsbehandling för dig med remiss. Du som deltagare får lära dig om bra kost- och motionsvanor, stress- och smärthantering samt – utifrån behov – delta i diabetesskola, tobaksavvänjning och FODMAP.

Du deltar i temagrupper, föreläsningar, fysiska aktiviteter, avspänning samt individuella behandlingar/samtal. Vår förhoppning är att den kunskap du får här, ska ge dig de redskap du behöver för att uppnå en bättre hälsa.

I enlighet med Patientlagen har även du som är bosatt i annat landsting rätt att genomgå vårt behandlingsprogram om det finns medicinska behov.
Samma egenavgift för boendet gäller, men du får själv stå för resekostnader.
Egenavgiften är 4 200 kr och omfattar hela programmet. 

Livsstilskolan består av tre temakurser:

Vikthantering

Stresshantering

Smärthantering

Som regel deltar man en av ovanstående huvudinriktningar när man kommer till Österåsen på remiss. Eget individuellt upplägg är också möjligt i överenskommelse med inskrivande läkare. 

Programmen omfattar: Inskrivningsdag (1 dag) + Basdagar (5 dagar) + Hälsokurs (14 dagar + 2 helgvistelser) + Uppföljningsdagar (5 dagar) – alternativt individuellt anpassat upplägg.

I rehabiliteringsteamet ingår läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, kostvetare, dietist, massageterapeut, lymfterapeut. Vistelsen förutsätter att man klarar sitt dagliga behov alt med assistent. Försäkrings­kassan kan behöva besluta om förebyggande sjukpenning (gäller inte för pensionärer eller om du redan är sjukskriven).

Att förändra sin livsstil är ofta inte enbart att ändra vanor, utan att hålla fast vid sina förändringar och göra dem till en del av det dagliga livet. Vi vill hjälpa dig att starta en förändring, men framför allt vill vi hjälpa dig att bibehålla de nya goda vanorna när du kommer hem. Därför är också samarbete och uppföljning som sker på din hemort till exempel via vårdcentralen en viktig del.

Diagnosgrupper lämpliga för att ingå i rehabiliterings-/behandlingsprogrammen:

 • Stressrelaterade sjukdomstillstånd, t ex utmattningssyndrom
 • Muskuloskelettala smärttillstång, t ex fibromyalgi, reumatoid artrit, rygg o ledvärk
 • ”Metabolt syndrom” med varierande grad av övervikt/fetma, insulinresistans/diabetes typ 2, hypertoni, hyperlipidemi
 • Tobaksberoende
 • Hjärt- och kärlsjukdom, KOL
 • Neurologisk funktionsnedsättning ex MS, Parkinson, stroke
 • Cancerrehabilitering

Information om remiss/egen vårdbegäran:

Att tänka på:

 • Patienten förväntas klara ADL själv, alternativt med assistent
 • Ange särskilda behov/handikapp så vi kan förbereda för detta

Uppgifter som utöver aktuell sjukhistoria bör finnas med på remissen = stöd för prioritering och planering:

 • Diagnos/er + målsättning med deltagandet i behandlingsprogrammet
 • Kontaktperson på hemmaplan med planerad uppföljning samt genomförda/pågående behandlingar/andra kontakter
 • Motivation till förändring vid ohälsosamma levnadsvanor
 • Arbets-och familjesituation
 • Tobaksanamnes (om mångårig rökare anges spirometriresultat)
 • Eventuellt tidigare missbruk
 • Överkänslighet/allergi (ange behov av specialkost)
 • Behov av speciella behandlingar ex sjukgymnastik, lymfdränage
 • Eventuellt tidigare behandling på Österåsen – resultat? Förnyad remiss motiveras särskilt.
 • Vid samsjuklighet – är remissen gemensamt förankrad?
 • Aktuell medicinering 
 • Restriktioner?
 • Smittbärarskap?
 • Ange om ”Förtida samtycke” till journal finns

Ange gärna om möjlighet finns att komma med kort varsel/ta återbudsplats

Remiss/Egen vårdbegäran skickas till:
Livsstilsmedicin Österåsen
Österås 306
881 91 SOLLEFTEÅ


Tillbaka till toppen